Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr.ph. Nermine Hadžić

 

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 06.06.2022. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

    O B J A V L J U J E

 

Mr. ph. Nermina Hadžić javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Ispitivanje stabilnosti tečnih magistralnih preparata“

u srijedu 13.07.2022. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati.

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Maida Šljivić Husejnović, docent, uža naučna oblast „ Farmaceutska analitika“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Alija Uzunović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Farmaceutska analitika“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član;
  3. dr. sci. Lejla Begić, profesor emeritus, uža naučna oblast „Biohemija“ , član.

Pristup javnosti je slobodan.