Studijski programi

Studijski program „Farmacija (integrisani I i II ciklus) studija“

Studijski program „Farmacija (integrisani I i II ciklus)“  na Farmaceutskom fakultetu traje 10 semestara (5 godina). Po završetku studija student ostvaruje ukupno 300 ECTS kredita. Svi predmeti su jednosemestralni, tako da svaki semestar nosi 30 ECTS. Studij Farmacije je interdisciplinaran. Tokom studija studenti stiču znanja u okviru prirodnih, temeljnih biomedicinskih i stručnih farmaceutskih predmeta. Prve dvije godine studija studenti izučavaju temeljne prirodne i biomedicinske nauke, a u sljedeće tri godine izučavaju se stručni farmaceutski predmeti.

Završetkom integrisanog I i II ciklusa studija “Farmacija (integrisani I i II ciklus)” na Farmaceutskom fakultetu student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Magistar farmacije (Mr.ph.) što je u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu (Službene novine TK broj: 14/11) i načinu njihovog korištenja koji donosi Ministarstvo obrazovanja TK. Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stiče na Farmaceutskom fakultetu je također u skladu sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC. Navedena Direktiva precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.