O fakultetu

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Adresa
Urfeta Vejzagića 8
75000 TUZLA

Web
www.farmacy.untz.ba, www.frmf.untz.ba

Dekanat
Dekan: Dr.sc. Adaleta Softić, redovni profesor
E-mail: adaleta.mulaomerovic@untz.ba

Telefon: 035/320-990
Fax: 035/320-991

Prodekan za nastavu
Dr.sc. Nahida Srabović, vanredni profesor
E-mail: nahida.srabovic@untz.ba
Telefon: 035/320-995
Fax: 035/320-991

Prodekan za naučno-istraživački rad
Dr.sc. Aida Smajlović, redovni profesor

E-mail: aida.smajlovic@untz.ba
Telefon: 035/320-996
Fax: 035/320-991

Studentska služba
Telefon: 035/320-998
Fax: 035/320-991

O fakultetu

Farmaceutski fakultet kao organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli osnovan je akademske 2004/05. godine.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli potpisnica je „Malteške deklaracije“  koja definira programe farmaceutske edukacije integralnog studija u trajanju od deset semestara, odnosno petogodišnji studij,  a koji je ekvivalentan najmanje 300 ECTS. Diplome i titule u farmaciji, navedene u Direktivama 85/433/EEC, 85/584/EEC i 90/658/EEC, zasnovane su na multidisciplinarnoj integraciji bazičnih, prirodnih i zdravstvenih nauka i tehnologija, „sa posebnim fokusom na predmete vezane za medicinu i medicinska sredstva u svim domenama njihove primjene”.

Prema tome, po završetku ovako koncipiranog studija farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, student stiče zvanje magistra farmacije (mr ph), a nakon obavljenog stručnog staža i položenog stručnog ispita, stiče licencu za samostalan rad u sistemu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima.

Osnovne djelatnosti Farmaceutskog fakulteta su naučno-nastavna, naučno-istraživačka i stručna, a realiziraju se kroz integrisani I i II ciklus i doktorski studij.
Djelatnosti Farmaceutskog fakulteta su:

  • Dizajniranje novih puteva sinteze lijekova;
  • Razvoj i primjena metoda u kontroli lijekova;
  • Farmakokinetička i farmakodinamička ispitivanja lijekova;
  • Izbor farmaceutskih oblika, procesa i razvoj tehnološkog postupka;
  • Analitika, farmakološko djelovanje, standardizacija i primjena ljekovitog bilja;
  • Regulativa lijekova;
  • Istraživanja u području biotehnologije, biohemije i ishrane.

Svršeni magistri farmacije stiču adekvatna znanja koja im omogućavaju zapošljavanje u različitim poljima farmacije i kliničke-medicinske  biohemije. Magistri farmacije su kvalificirani za rad sa lijekovima u javnim, privatnim i bolničkim apotekama, farmaceutskoj industriji, biohemijskim laboratorijima, u istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i kontrolno-analitičkim laboratorijima, marketingu lijekova, registraciji lijekova, agencijama za lijekove, zavodima za kontrolu lijekova, te u drugim javno zdravstvenim i privatnim zdravstvenim institucijama.

Studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su upoznati i prate savremene koncepte u edukaciji farmaceuta u Evropi i svijetu. Upoznati su sa suštinom Malteške deklaracije koja se temelji na Bolonjskoj deklaraciji, kao i na preporukama i smjernicama Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP) i međunarodnih udruženja farmaceuta (FIP i PGEU).

Farmaceutski fakultet član je Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP) od 2015. godine.

Do danas je upisano 20 generacija studenata, a zvanje magistra farmacije steklo je 1233 studenata.