O fakultetu

Farmaceutski fakultet (FMF) počeo je sa radom akademske 2004/2005. godine i jedna je od najmlađih organizacijskih jedinica Univerziteta u Tuzli. Osloncem na vlastite snage i na resurse integriranog Univerziteta, te uz pomoć Univerziteta iz okruženja, Farmaceutski fakultet uspješno kombinira svoju eduktivnu misiju sa istraživačkim i naučnim radom.
Skupština Tuzlanskog kantona je u maju 2004. godine, na prijedlog Vlade TK, usvojila Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti organizovanja Farmaceutskog fakulteta. U skladu sa usvojenim elaboratom, Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 07.06.2004. godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli, kojim se u sastavu JU Univerzitet u Tuzli organizuje Farmaceutski fakultet u Tuzli, kao nova organizaciona jedinica. Navedeni Zakon objavljen je u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ broj 18/04.
Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli broj: U/I-1662/04 od 1.11.2004. godine Farmaceutski fakultet u Tuzli, upisan je u sudski registar ovog Suda kao organizaciona jedinica JU Univerzitet u Tuzli. Iste godine upisana su 123 studenta u prvu godinu Farmaceutskog fakulteta.
Akademske 2013/14. godine Farmaceutski fakultet upisuje 10. generaciju studenata, a do sada je diplomiralo ukupno 328 studenata, 271 student po starom planu i programu i 57 studenata po Bolonjskom sistemu. Na Farmaceutski fakultet se upisuju najbolji svršeni srednjoškolci TK i okruženja, koji svoj kvalitet potvrđuju i u nastavku školovanja.
Osnovne djelatnosti Farmaceutskog fakulteta su naučno-nastavna, naučno-istraživačka i stručna, a realiziraju se kroz dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij.
Djelatnosti Farmaceutskog fakulteta su:

  • Dizajniranje novih puteva sinteze lijekova;
  • Razvoj i primjena metoda u kontroli lijekova;
  • Farmakokinetička i farmakodinamička ispitivanja lijekova;
  • Izbor farmaceutskih oblika, procesa i razvoj tehnološkog postupka;
  • Analitika, farmakološko djelovanje, standardizacija i primjena ljekovitog bilja;
  • Regulativa lijekova;
  • Istraživanja u području biotehnologije, biohemije i ishrane.

Svršeni diplomanti Farmaceutskog fakulteta stiču adekvatna znanja koja im omogućavaju zapošljavanje u različitim poljima farmacije i kliničke-medicinske  biohemije. Magistri farmacije su kvalificirani za rad sa lijekovima u javnim, privatnim i bolničkim apotekama, farmaceutskoj industriji, biohemijskim laboratorijima, u istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i kontrolno-analitičkim laboratorijima, marketingu lijekova, registraciji lijekova, agencijama za lijekove, zavodima za kontrolu lijekova, te u drugim javno zdravstvenim i privatnim zdravstvenim institucijama.