Biohemija

UŽA NAUČNA OBLAST – BIOHEMIJA 

U okviru UNO „Biohemija“ se obavlja nastavni, naučno-istraživački i stručni rad. Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave. Na UNO „Biohemija“ se izvodi teorijska i praktična nastava u okviru integrisanih akademskih studija na Farmaceutskom i Medicinskom fakultetu. UNO je također zadužena za izvođenje nastave na prvom i drugom ciklusu akademskih studija na Tehnološkom i Prirodno-matematičkom fakultetu, kao i  izvođenje nastave na doktorskim akademskim studijama na Farmaceutskom i Medicinskom fakultetu. Kroz teoretsku i praktičnu nastavu studenti stiču potrebna znanja o biohemijskim metaboličkim procesima koji se odvijaju u ljudskom organizmu, kao i biohemijskoj osnovi nastanka brojnih patoloških stanja. Studenti se tokom rada upoznaju sa brojnim metodama i tehnikama koje se rutinski koriste u biohemijskim laboratorijama i osposobljavaju za pravilno tumačenje biohemijskih parametara.

Nastavnici i saradnici sa UNO „Biohemija“ provode kontinuirani naučno-istraživačkom rad, koji je finansiran kroz više projekata od strane Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH. UNO „Biohemija“ ostvaruje uspješnu višegodišnju naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu i učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata. Rezultati naučnih istraživanja nastavnika i saradnika sa UNO „Biohemija“ su publikovani u brojnim relevantnim naučnim časopisima.

Sva nastava se izvodi u prostorijama Farmaceutskog, Tehnološkog, Prirodno-matematičkoga i Medicinskoga fakulteta, te na Univerzitetskom kampusu. Laboratorijske vježbe se najvećim dijelom izvode u Laboratoriji za biohemiju na Medicinskom fakultetu, dok se dio vježbi provodi na UKC-u Tuzla na osnovu potpisanih ugovora o međusobnoj saradnji.

U izvođenju nastave na UNO „Biohemija“ učestvuju nastavnici i saradnici izabrani na Univerzitetu u Tuzli, te istaknuti stručnjaci iz prakse sa završenim integrisanim I i II ciklusom studija Farmaceutskog fakulteta i najmanje tri godine iskustva u struci.

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na UNO „Biohemija“:

 1. Dr. sci. Lejla Begić, prof. emeritus
 2. Dr. sci. Aida Smajlović, red. prof.
 3. Dr. sci. Adaleta Softić, vanr. prof.
 4. Dr. sci. Nahida Srabović, vanr. prof.
 5. Dr. sci. Esmeralda Dautović, docent
 6. Dr. sci. Damir Sabitović, docent (SS)
 7. Dr. sci. Dalila Halilčević, viši asistent
 8. Dr. sci. Alma Mujkić, viši asistent (SS)
 9. Mr. sc. Sabina Muharemagić, viši asistent (SS)
 10. Mr. ph. Alen Hatkić, asistent
 11. Mr. ph. Arnela Moranjkić, asistent (SS)
 12. Mr. ph. Aladin Halilović, asistent (SS)
 13. Mr. ph. Asja Šarić, asistent (SS)

Stručnjaci iz prakse koji učestvuju u izvođenju nastave u okviru UNO „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu:

 1. Dr. sci. Emir Trnačević, stručnjak iz prakse (SS)
 2. Dr. sci. Anja Divković, stručnjak iz prakse (SS)
 3. Mr. ph. Jasna Rahimić, stručnjak iz prakse (SS)
 4. Mr. ph. Nadina Gazibegović, stručnjak iz prakse (SS)