Biohemija

UŽA NAUČNA OBLAST – BIOHEMIJA

U okviru UNO „Biohemija“ se obavlja nastavni, naučno-istraživački i stručni rad. Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave . Na UNO „Biohemija“ se izvodi teorijska i praktična nastava u okviru integrisanih akademskih studija na Farmaceutskom i Medicinskom fakultetu. UNO je također zadužena za izvođenje nastave na prvom i drugom ciklusu akademskih studija na Tehnološkom i Prirodno matematičkom fakultetu, kao i  izvođenje nastave na doktorskim akademskim studijama na Farmaceutskom i Medicinskom fakultetu. Kroz teoretsku i praktičnu nastavu studenti stiču potrebna znanja o biohemijskim metaboličkim procesima koji se odvijaju u ljudskom organizmu, kao i biohemijskoj osnovi nastanka brojnih patoloških stanja. Studenti se tokom rada upoznaju sa brojnim metodama i tehnikama koje se rutinski koriste u biohemijskim laboratorijama i osposobljavaju za pravilno tumačenje biohemijskih parametara.

Nastavnici i saradnici sa UNO „Biohemija“ provode kontinuirani naučno-istraživačkom rad, koji je finansiran kroz više projekata od strane Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH. UNO ostvaruje uspešnu višegodišnju naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu i učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata. Rezultati naučnih istraživanja nastavnika i saradnika sa UNO Biohemija su publikovani u brojnim relevantnim naučnim časopisima.

Sva nastava se izvodi u prostorijama Farmaceutskog,Tehnološkog, Prirodno matematičkoga i Medicinskoga fakulteta, te na Univerzitetskom kampusu. Laboratorijske vježbe se najvećim dijelom izvode u Laboratoriji za biohemiju na Medicinskom fakultetu, dok se dio vježbi provodi na UKC-u Tuzla na osnovu potpisanih ugovora o međusobnoj saradnji.

Nastavno osoblje:

 1. Dr.sc. Lejla Begić, redovni profesor, CV
 2. Dr.sc. Zlata Mujagić, redovni profesor, CV, CV ENG
 3. Dr.sc. Selma Berbić, vanredni profesor,
 4. Dr.sc. Aida Smajlović, vanredni profesor, CV, CV ENG
 5. Dr.sc. Adaleta Softić, vanredni profesor, CV
 6. Dr.sc. Nahida Srabović, docent, CV
 7. Esmeralda Dautović, asistent, CVCV ENG
 8. Monika Rustemović, asistent,
 9. Una Suljić, asistent,
 10. Dalila Imamović, CV, CV ENG
 11. Radmila Zelenović, asistent

Predmeti koji pripadaju užoj naučnoj oblasti:

PREDMET CIKLUS GODINA STATUS SATI FAKULTET
Biohemija I I+II III R 3+3 Farmaceutski
Biohemija II I+II III R 3+2 Farmaceutski
Klinička biohemija I I+II IV R 2+ Farmaceutski
Klinička biohemija II I+II V R 4+ Farmaceutski
Biohemija lijekova I+II V R 2+ Farmaceutski
Farmaceutska biotehnologija I+II V R 2+1 Farmaceutski
Uvod u farmaciju I+II I R 1+0 Farmaceutski
Imunohemija sa osnovama imunologije I+II V R 2+0 Farmaceutski
Proteinska biohemija I+II III S 2+1 Farmaceutski
Biohemija bolesti I+II S 2+0 Farmaceutski
Okolišna toksikologija I+II S 2+0 Farmaceutski
Molekularno-biohemijske metode u farmaciji I+II S 2+0 Farmaceutski
Bioelementi I+II S 2+0 Farmaceutski
Biohemija ćelije I+II I S 2+0 Farmaceutski
Ćelija kao lijek I+II S 2+0 Farmaceutski
Biohemija nastanka i razvoja raka I+II S 2+0 Farmaceutski
Kontrola kvaliteta biofarmceutika I+II S 2+0 Farmaceutski
Metodologija istraživanja sa biostatistikom I+II V R 2+0 Farmaceutski
Biohemija I I+II I R 4+2 MedicinskI
Biohemija II I+II II R 4+2 MedicinskI
Biohemija I I R 3+2 Odsjek zdravstvenih studija
Klinička biohemija I I III R 4+ Odsjek zdravstvenih studija
Klinička biohemija II I III R 2+ Odsjek zdravstvenih studija
Osnove biohemije I II R 3+2 Tehnološki
Biohemija hrane I III R 2+1 Tehnološki
Biohemija I II R 3+2 Tehnološki
Biohemija probave i metabolizma hrane II R Tehnološki
Opšta biohemija i biohemija hrane I II R 3+2 Tehnološki
Biohemija I I R 3+2 Prirodno matematički fakultet/Odsjek hemija
Biohemija II I R 3+2 Prirodno matematički fakultet/Odsjek hemija
Opća biohemija I R 2+2 Prirodno matematički fakultet/Odsjek biologija
Funkcionalna biohemija I R 2+2 Prirodno matematički fakultet/Odsjek biologija