Farmakognozija

Uža naučna oblast (UNO) Farmakognozija

UNO Farmakognozija se u svom dosadašnjem radu bavi obrazovanjem studenata i naučno-istraživačkim radom u oblasti farmakognozije. Nastava na predmetima Farmakognozija I i Farmakognozija II odvija se pod rukovodstvom prof. dr Broze Šarić Kundalić. Praktičnu nastavu izvode mr sc. Ermina Cilović, viši asistent te izabrani asistenti spoljni saradnici i asistenti stručnjaci iz prakse mr.ph. Ivana Pranjić, mr.ph. Azra Osmanović i mr.ph. Jasna Hukić.

Nastavnici i saradnici:

  1. Prof. dr Broza Šarić Kundalić, CV
  2. Mr sc. Ermina Cilović, CVCV ENG
  3. Mr.ph. Ivana Pranjić, CVCV ENG
  4. Mr.ph. Azra Osmanović i
  5. Mr.ph. Jasna Hukić,

Kroz nastavu studenti stiču znanje oprirodnim ljekovitim sirovinama – drogama, njihovim morfološkim i anatomskim karakteristikama, hemijskim sastojcima, načinu proizvodnje, identifikaciji, djelovanju i primjeni. Klasifikacija droga izvršena je na osnovu strukture i djelovanja aktivnih sastojaka. Studenti takođe stiču znanje o farmakološki aktivnim prirodnim i sekundarnim metabolitima biljaka i životinja. Izučava se hemijska struktura, fizičke karakteristike, biološka uloga, principi izolovanja i prečišćavanja pojedinih klasa aktivnih metabolita.

Velika pažnja na predmetima Farmakognozija I i II i posvećuje se evidenciji i sakupljanju recepata ali i verifikaciji tradicionalne upotrebe dobro poznatih i dugo korištenih ljekovitih biljaka.

U izvođenje nastave na ovoj užoj naučnoj oblasti uključeni su i izabrani nastavnici i saradnici sa Prirodnomatematičkog fakulteta, doc.dr Sanida Bektić koja je odgovorna za predmete Farmaceutska botanika I i Farmaceutska botanika II. U okviru ovih predmeta vrši se izučavanje te determinacija biljaka i biljnog materijala.

Zaposleni na ovoj užoj naučnoj oblasti ostvaruju naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu.

 

Predmet Semestar Status Časovi nastave ECTS
Farmakognozija I VII O 45+45 7
Farmakognozija II VIII O 45+45 7
Farmaceutska botanika I III O 30+0 3
Farmaceutska botanika II IV O 30+45 6
Uzgoj ljekovitog bilja i fitofarmacija IP
Alternativna terapija IP