Historijat

Farmaceutski fakultet kao najmlađa organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli egzistira od
akademske 2004/05. godine. Na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli se organizuje
dodiplomski, integrirani I i II ciklus studija, te doktorski studij. U akademskoj 2023/2024. na
Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Tuzli je upisana 20. generacija studenata dodiplomaca, te
četvrta generacija studenata doktoranata. Do sada je na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli diplomiralo
oko 1200 studenata, a akademsko zvanje doktora nauka/znanosti je steklo njih _____. Farmaceutski
fakultet, Univerziteta u Tuzli je punopravni član Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP)
od 2015. godine.
Prvobitno, Nastavni plan i program dodiplomskog studija bio je koncipiran u trajanju od osam
semestara, odnosno kao četvorogodišnji studij koji je ekvivalentan 240 ECTS. Međutim, u cilju
harmonizacije kurikuluma i unapređenja saradnje između farmaceutskih fakulteta u Evropi, u maju
2005. godine potpisana je „Malteška deklaracija“ koja definira programe farmaceutske edukacije.
Kao specifikum Bolonjske deklaracije, Malteška deklaracija, preporučuje koncept integralnog studija
u trajanju od deset semestara, odnosno petogodišnji studij, koji je ekvivalentan najmanje 300 ECTS.
Diplome i titule u farmaciji, navedene u Direktivama 85/433/EEC, 85/584/EEC i 90/658/EEC,
zasnovane su na multidisciplinarnoj integraciji bazičnih, prirodnih i zdravstvenih nauka i tehnologija,
„sa posebnim fokusom na predmete vezane za medicinu i medicinska sredstva u svim domenama
njihove primjene”.
Rukovodeći se ovim činjenicama, Nastavno-naučno vijeće Farmaceutskog fakulteta, početkom
2007.godine, pokrenulo je inicijativu o organizovanju petogodišnjeg studija sa namjerom da novi
(petogodišnji) Nastavni program započne u akademskoj 2007/08 godini. Studenti Farmaceutskog
fakulteta, upisani u 2004/05, 2005/06 i 2006/07. godini u prvu godinu studija, a koji su studirali po
četverogodišnjem nastavnom planu i programu su, kroz sprovedenu anketu, iskazali svoju izričitu
želju za prelazak sa četverogodišnjeg na petogodišnji studij farmacije (od 330 anketiranih studenata
njih 322 ili 97,6% je izrazilo želju za prelazak na petogodišnji studij).

Nastavno-naučno vijeće Farmaceutskog fakulteta u Tuzli je podržalo inicijativu studenata i
preporučilo izmjene i prevođenje četverogodišnjeg na petogodišnji studij farmacije. S time u vezi
imenovana je Komisija od strane Senata Univerziteta koja je sačinila Prijedlog izmjena postojećeg
nastavnog plana i programa u cilju organiziranja petogodišnjeg studija. Predložen je i aneks na
aktuelni četverogodišnji studij koji predstavlja razliku u planu i programu između postojećeg
četverogodišnjeg i novog petogodišnjeg studija farmacije. Na taj način uspostavlja se potrebna
ekvivalencija između transformiranog četverogodišnjeg i novog petogodišnjeg studija.
Skupština Tuzlanskog kantna je na svojoj sjednici održanoj 05.11.2007. godine donijela odluku o
usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti promjene dužine trajanja studija na
Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Sastavni dio pomenutog Elaborata je i izmijenjeni
Nastavni plan i program Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prihvaćene izmjene su
ugrađene i u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Završetkom integrisanog I i II ciklusa studija “Farmacija (integrisani I i II ciklus)” na Farmaceutskom
fakultetu student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Magistar farmacije (mr.ph.) što je u
skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na
visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 14/17 i 11/18) i
načinu njihovog korištenja koji donosi Ministarstvo obrazovanja TK. Dužina trajanja studija i stručno
zvanje koje student stiče na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je u skladu sa Malteškom
deklaracijom koja se temelji na Direktivama EU 2005/36/EC i 2013/55/EU, a koja precizira dužinu
trajanja studija i obavezne prakse kao neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.
Prema Direktivama EU 2005/36/EC i 2013/55/EU stručno zvanje koje se stiče na Farmaceustkom
fakultetu Univerziteta u Tuzli korespondira sa zvanjem Master of Pharmacy, odnosno Master
farmacije.