Uže naučne oblasti

Uže naučne oblasti na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Naučna oblast: Biomedicina i zdravstvo, Naučno polje: Farmacija
Uža naučna oblasti/naučna grana Nastavni predmeti u užoj naučnoj oblasti Broj nastavnika izabranih na oblasti ili nastavnom predmetu u okviru naučne oblasti na Farmacutskom fakultetu Broj saradnika izabranih na oblasti ili nastavnom predmetu u okviru naučne oblasti na Farmacutskom fakultetu
Farmaceutska hemija Farmaceutska hemija I

Farmaceutska hemija II

Fizikalna farmacija

Stereohemija lijekova (stručni izborni predmet)

0 4
Farmaceutska analitika Analiza i kontrola lijekova I

Analiza i kontrola lijekova II

Toksikologija sa analitikom

Instrumentalna farmaceutska analiza

Primjena termičke analize u farmaciji (stručni izborni predmet)

1 8
Biohemija

Bromatologija

Biohemija I

Biohemija II

Klinička biohemija I

Klinička biohemija II

Biohemija lijekova

Farmaceutska biotehnologija

Uvod u farmaciju

Imunohemija sa osnovama imunologije (stručni izborni predmet)

Proteinska biohemija (stručni izborni predmet)

Biohemija bolesti  (stručni izborni predmet)

Bromatologija

Nauka o prehrani (stručni izborni predmet)

Biohemija prehrane sa dijetetikom (stručni izborni predmet)

Predmeti koji se izvode na drugim fakultetima Univerziteta

Biohemija I   (MF)

Biohemija II  (MF)

Klinička biohemija I (VZŠ)

Klinička biohemija II  (VZŠ)

Biohemija  (VZŠ)

Opšta biohemija  (TF, PT)

Biohemija hrane (TF, PT)

Biohemija (TF, ZO)

Biohemija (TF, ZO; stručni izborni predmet)

Opća biohemija  (PMF- Odsjek hemija)

Funkcionalna biohemija (PMF-Odsjek hemija)

Opća biohemija  (PMF- Odsjek biologija)

Funkcionalna biohemija (PMF-Odsjek biologija)

5 11
Farmakognozija Farmakognozija I

Farmakognozija II

Farmaceutska botanika I

Farmaceutska botanika II

Uzgoj ljekovitog bilja i fitofarmacija (stručni izborni predmet)

Alternativna terapija (stručni izborni predmet)

2 4
Farmaceutska tehnologija Farmaceutska tehnologija I

Farmaceutska tehnologija II

Farmakokinetika i biofarmacija

Kozmetologija (stručni izborni predmet)

Softver u farmaceutskoj industriji (stručni izborni predmet)

Industrijska farmacija (stručni izborni predmet)

2 8
Klinička farmacija Klinička farmacija i farmaceutska njega

Farmaceutska etika i zakonodavstvo

Metodologija istraživanja sa biostatistikom

Socijalna farmacija (stručni izborni predmet)

Farmakoepidemi-ologija sa farmakoekonomi-jom (stručni izborni predmet)

Klinička farmacija (stručni izborni predmet)

Sociologija i zdravstvo (stručni izborni predmet)

1 2