Studij

Dodiplomski Studij na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli traje 10 semestara (5 godina) i nosi 300 kredita. Nastavni proces se odvija u skladu sa aktuelnim nastavnim Planom i programom petogodišnjeg studija Fakulteta (integrirani I i II ciklus studija). Studij je koncipiran prema principima Bolonjske i Malteške deklaracije.

Po završetku studija stiče se stručni naziv magistar /magistra farmacije (mr ph)”.