Klinička farmacija

UŽA NAUČNA OBLAST – KLINIČKA FARMACIJA

Predmet Klinička farmacija je stručni predmet na studiju Farmacije. Proizašao je iz  novih naučnih saznanja u području biomedicine i razvoja novih lijekova. Istovremeno je došlo do povećanja broja hroničnih bolesnika kao i povećanja broja osoba starije životne dobi, a to je značajno usložilo savremenu farmakoterapiju.

Magistar farmacije na putu od propisivanja do primjene lijeka, po svojoj ulozi zauzima mjesto zadnjeg stručnog nadzora, te ima obvezu i mogućnost da bitno utiče na racionalizaciju i sigurnost primjene lijekova. Klinička farmacija pruža dodatna znanja i vještine magistrima farmacije u praksi, pomičući fokus stručnog interesa s klasičnih farmaceutskih znanja o o indikacijama, kontraindikacijama i nuspojavama lijekova koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi na vještine rješavanja problema vezanih za armakoterapiju i upotrebu lijeka. Tako će student steći znanja i vještine potrebne za ravnopravno sudjelovanje u radu multidisciplinarnog tima koji brine o pacijentu.

Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave (predavanja i vježbi), a obuhvata jedan obavezni i dva izborna predmeta.

Naučno-istraživački rad obuhvata sve aktivnosti kliničkog farmaceuta u cilju osiguranja, razvoja i promicanja racionalne, prikladne i sigurne primjene lijekova.

Naučno-istraživačka aktivnost se ostvaruje kroz samostalni rad i projekte finansirane od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 

U okviru UNO „Klinička farmacija“ izučavaju se nastavni predmeti :

  1. Klinička farmacija i farmaceutska njega (obavezni predmet)
  2. Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika (stručni izborni predmet)
  3. Sociologija i zdravstvao (stručni izborni predmet)

 

U izvođenju nastave na UNO „Klinička farmacija“ učestvuju nastavnici i saradnici izabrani na Univerzitetu u Tuzli.

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli:

  1. Dr. sc. Edisa Trumić, docent.

 

UNO „Klinička farmacija“ je matična na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.