Klinička farmacija

UŽA NAUČNA OBLAST – KLINIČKA FARMACIJA

Magistar farmacije na putu od propisivanja do primjene lijeka, po svojoj ulozi zauzima mjesto zadnjeg stručnog nadzora, te ima obvezu i mogućnost da bitno utiče na racionalizaciju i sigurnost primjene lijekova. Klinička farmacija pruža dodatna znanja i vještine magistrima farmacije u praksi, pomičući fokus stručnog interesa s klasičnih farmaceutskih znanja o o indikacijama, kontraindikacijama i nuspojavama lijekova koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi na vještine rješavanja problema vezanih za farmakoterapiju i upotrebu lijeka. Tako će student steći znanja i vještine potrebne za ravnopravno sudjelovanje u radu multidisciplinarnog tima koji brine o pacijentu.

Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave (predavanja i vježbi), a obuhvata dva obavezna i jedan izborni predmet. UNO Klinička farmacija je pored nastave na dodiplomskom (I i II integrisani ciklus) studiju zadužena i za nastavu na Trećem ciklusu studija kroz kolegij Klinička farmacija i farmaceutska njega.

Naučno-istraživački rad obuhvata sve aktivnosti kliničkog farmaceuta u cilju osiguranja, razvoja i promicanja racionalne, prikladne i sigurne primjene lijekova, a ostvaruje se kroz samostalni rad i projekte finansirane od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

U okviru UNO „Klinička farmacija“ izučavaju se nastavni predmeti :

  1. Klinička farmacija (obavezni predmet)
  2. Farmaceutska njega (obavezni predmet)
  3. Socijalna farmacija (stručni izborni predmet)

U izvođenju nastave na UNO „Klinička farmacija“ učestvuju nastavnici i saradnici izabrani na Univerzitetu u Tuzli.

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli:

  1. Dr sci. Edisa Trumić, vanredni profesor
  2. Dr sci. Una Suljić Fatić, viši asistent

UNO „Klinička farmacija“ je matična na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.