Doktorski studij

Na Farmaceutski fakultet je u akademskoj 2013/14. godini upisana prva generacija studenata na doktorski studij koji je organiziran kroz modul Farmaceutske znanosti. Ukupno je upisano 39 studenata. Nakon odbranjenog doktorskog rada studenti doktorskog studija dobijaju zvanje doktor farmaceutskih nauka.

 

Tabela 1. Nastavni plan Doktorskog studija Farmaceutske znanosti po godinama sa obaveznim i izbornim predmetima, brojem sati I ECTS bodovima

Tabela 1.a I semestar

ŠIFRA KOLEGIJA / COLLEGIUM CODE KOLEGIJ / COLLEGIUM UKUPAN BROJ  KONTAKT SATI* U SEMESTRU /

TOTAL NUMBER OF CONTACT HOURS* PER SEMESTER

ECTS
OFZ1 Metodologija naučno istraživačkog rada / Research methodology 30 15
OFZ2 Farmaceutska hemija, i farmakognozija /

(Pharmaceutical chemistry and pharmacognosy)

 30 15
Ukupno / Total 60 30

* Predavanja /seminari/vježbe/konsultacije – Lectures/seminars/exercises/concultations

 

Tabela 1.b II semestar

ŠIFRA KOLEGIJA / COLLEGIUM CODE KOLEGIJ / COLLEGIUM UKUPAN BROJ  KONTAKT SATI U SEMESTRU / TOTAL NUMBER OF CONTACT HOURS PER SEMESTER ECTS
OFZ3 Farmaceutska tehnologija i biofarmacija/  Pharmaceutical technology and  biopharmacy 30 15
OFZ4 Klinička farmacija i farmaceutska njega / Clinical pharmacy and pharmaceutical care 30 15
Ukupno / Total 60 30

 

Tabela 1.c III semestar

ŠIFRA KOLEGIJA / COLLEGIUM CODE KOLEGIJ / COLLEGIUM UKUPAN BROJ  KONTAKT SATI U SEMESTRU / TOTAL NUMBER OF  CONTACT HOURS PER SEMESTER ECTS
OFZ5 Biohemija u farmaciji

Biochemistry in Pharmacy

30 15
IFZ1 Analitičke metode u farmaciji / Analitical methods in pharmacy 30 15
IFZ2 Farmaceutska biotehnologija / Pharmaceutical biotechnology 30 15
Ukupno / Total 60 30

 

Tabela 1.d IV semestar

Prijedlog i odbrana teme doktorske disertacije
ECTS: 30

 

Tabela 1.e V semestar

Izrada doktorske disertacije i priprema publikacije iz dobivenih rezultata
ECTS: 30

 

Tabela 1.f VI semestar

Izrada doktorske disertacije i priprema publikacije iz dobivenih rezultata
ECTS: 30

 

Tabela 2. Obaveze studenata po godinama

Godina studija I II III ECTS
semestar semestar semestar
I II III IV V VI
Kontakt sati-Obavezni predmeti + + + 75
Kontakt sati-Izborni predmeti (broj) + 15
Dogovor sa potencijalnim mentorom + +
Izrada nacrta istraživanja +
Prijava teme doktorskog rada +
Odbrana teme doktorskog rada + 30
Izrada doktorskog rada i publiciranje rezultata istraživanja + + 60
Samostalni znanstveni rad* + + + + + +
Ukupno  ECTS 30 30 30 30 30 30 180

 

*samostalni znanstveni rad: eksperimentalni rad, prijava teme doktorske disertacije;publiciranje u časopisima; sudjelovanje na seminarima, konferencijama, okruglim stolovima i sl.

Napomena: uz prijavu teme doktorskog rada kandidat prilaže i dokaz da ima najmanje jedan naučni rad objavljen kao  odgovarajuća  publikacija koja je uvrštena u  Univerzitetski registar publikacija.

Uz disertaciju doktorant prilaže dokaz da je objavio ili da mu je prihvaćen najmanje jedan naučni rad u međunarodnim časopisima indeksiranim u međunarodnim bibliografskim bazama iz oblasti teme doktorske disertacije

 

Tabela 3. Naučna zvanja nastavnika i saradnika koji učestvuju u nastavi na Doktorskom studiju (III ciklus) na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli akademske 2013/14.

Naučno zvanje Akademik Profesor

Emeritus

Redovni

Profesor

Vanredni profesor Docent
Broj 1 2 19 15 12