Upis na studij

UPIS STUDENATA NA INTEGRISANI I I II CIKLUS STUDIJA

 

Upis studenata na studijski program bilo kojeg ciklusa vrši se na osnovu zakonskih odrednica, jasnih i transparentnih kriterija koji uključuju provjere znanja, sklonosti i sposobnosti kandidata i uspjeh u prethodnom školovanju, a u skladu sa analiziranim društvenim potrebama i obezbijeđenim resursima za izvođenje programa.

Konkurs za upis se javno objavljuje na web stranici ustanove i u medijima. Kriteriji za upis na studijski program definisani su Konkursom za upis studenata u prvu godinu integriranog prvog i drugog ciklusa studija odnosno III ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli.

U nastavku je dat Web link do navedenog dokumenta.

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2018-19/Konkurs_za_upis_u_ak_2019-I-CIKLUS_2019-20_14_06_2019.pdf

Studenti se na Visokoškolsku ustanovu upisuju na osnovu raspisanog Javnog konkursa kojim su detaljno precizirani svi potrebni uslovi koje budući student treba da ispuni kako bi upisao Farmaceutski fakultet. Bitno je napomenuti da budući studenti koji žele upisati Farmaceutski fakultet moraju zadovoljiti opšte i posebne kriterije propisane Konkursom kao i polaganje kvalifikacionog ispita iz Matematike, Hemije i Biologije. Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su Matematika, Hemija i Biologija. Od ostalih dokumenata budući studenti moraju priložiti: Originalna svjedočanstva svih razreda srednje škole, originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i prijavu na konkurs. Nakon što budući studenti zadovolje propisane kriterije upisuju određeni studijski program.

http://www.untz.ba/index.php?page=upisna-politika

Dekan u saradnji sa prodekanima, u pripremi sjednice Naučno-nastavnog vijeća predlaže i usaglašava broj kandidata za upis na diplomski studij, u narednoj akademskojj godini. Konačan Prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija donosi Naučno-nastavno vijeće Farmaceutskog fakulteta. Naučno-nastavno vijeće svoj Prijedlog dostavlja Senatu Univerziteta. Nakon razmatranja i donošenja Odluke Senata o broju studenata za prijem na fakultet konačnu saglasnost daje Vlada TK.  

Upis utvrđenog broja studenata u prvu godinu studija realizira se prema:

  • opštim kriterijima
  • pojedinačnim kriterijima
  • uspjehu na kvalifikacionom ispitu, koji polažu svi kandidati za upis na diplomski studij bilo kojeg od fakultetaUniverziteta.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova koji može iznositi 100, a koje kandidat osvoji prema slijedećim kriterijima:

  • Opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donosi kandidatu najviše 50 bodova. Broj bodova po ovom kriteriju utvrđuje se tako da se prosječna ocjena zaokružena na jednu decimalu iz svih predmeta, u svim razredima srednje škole množi sa brojem deset.
  • Pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta u dva razreda srednje škole, koji su od značaja za studij na Farmaceutskom fakultetu i kandidatu donose najviše 10 bodova. Broj bodova po ovom kriteriju utvrđuje se tako da se prosječna ocjena zaokružena na jednu decimalu iz dva odnosno tri predmeta, u dva razreda srednje škole množe sa brojem dva.
  • Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima na Farmaceutskom fakultetu su:  Biologija, Hemija i Matematika.

Kvalifikacioni ispit polaže se iz predmeta Biologija, Hemija i Matematika, a maksimalan broj osvojenih bodova je 40 bodova. Kvalifikacioni ispit je eliminatoran, a kandidat mora ostvariti najmanje 24 bodova, da bi ušao u dalje rangiranje.