Misija, vizija i ciljevi

Misija

Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je da poboljša zdravlje, blagostanje i kvalitet života građana tako što obrazuje i osposobljava stručnjake za sva područja farmaceutske djelatnosti, bilo da se radi o praksi, istraživanjima ili uslugama.

U ispunjavanju svoje misije Farmaceutski fakultet će:

 • obrazovati farmaceutske stručnjake do nivoa doktorata nauka,
 • unapređivati pacijentu orijentirane farmaceutske usluge i unapređivati farmaceutsku njegu tako što će svršenim farmaceutima omogućavati dalji profesionalni razvoj i što će provoditi istraživanja u praksi,
 • stvarati i održavati okruženje koje će podsticati generiranje i diseminaciju novih znanja iz biofarmacije i biomedicine kombiniranjem edukacije i multidisciplinarnih istraživanja, te objavljivanjem dobijenih rezultata u relevantnim časopisima,
 • biti na raspolaganju farmaceutskim stručnjacima, stručnjacima iz drugih zdravstvenih profesija i naučnih disciplina u potpori njihovim nastojanjima za novim znanjima i vještinama.

Opredijeljeni smo da Farmaceutski fakultet u Tuzli razvijamo u kategoriji manjih fakulteta na koji će se godišnje upisivati do 50 studenata, a na njemu će diplomirati oko 15 studenata,  čime bi bile zadovoljene godišnje potrebe reprodukcije ovog kadra na našem Kantonu i Državi.

Vizija

Opredijeljeni smo da Farmaceutski fakultet u Tuzli razvijamo u kategoriji manjih fakulteta na koji će se godišnje upisivati do 50 studenata, a na njemu će diplomirati oko 15 studenata,  čime bi bile zadovoljene godišnje potrebe reprodukcije ovog kadra na našem Kantonu i Državi.

Vizija Farmaceutskog fakulteta u Tuzli podrazumijeva zadovoljenje svih potreba utvrđenih standardima i normativima visokog obrazovanja kako prostornih, tako i kadrovskih. Zadovoljavanje kadrovskih standarda vežemo, prvenstveno, za edukaciju naših vlastitih studenata.

Da bi odgovorili potrebama pojedinca i društvene zajednice, farmaceuti trebaju  osavremeniti i proširiti svoja znanja i vještine iz sljedećih oblasti farmacije: biotehnologija lijekova, farmakoterapija, klinička farmacija, farmaceutska zdravstvena zaštita, farmaceutski menadžment, upravljanje poslovnim farmaceutskim sistemima, farmakoekonomija, komunikacija, farmaceutska regulativa i informacione tehnologije.

Vizija našeg Fakulteta podrazumijeva ravnopravan status u zajednici evropskih i svjetskih fakulteta, a za što je neophodan preduvjet članstvo u  Evropskoj asocijaciji farmaceutskih fakulteta (EAFP) i  Asocijaciji studenata farmaceutskih fakulteta Evrope (EPSA).

Kontinuirano ćemo raditi na daljem razvoju, procjeni i rafinaciji postojećih kurikula u okviru sva tri ciklusa studiranja  kako bismo odgovorili potrebama savremene uloge magistra farmacije u zdravstvu i bili priznati na nacionalnom i internacionalnom nivou kao lideri u uvođenju inovacija u edukaciji, istraživanjima i pružanju profesionalnih i pacijentu orijentiranih farmaceutskih usluga. Naše zalaganje za primjenu farmaceutskog, pacijentu-orijentiranog servisa poboljšat će zdravstveni, ekonomski i socijalni standard  u Tuzlanskom kantonu.

Za dalji razvoj kurikuluma Fakulteta neophodno je  uključivanje svih interesnih grupa: studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, menadžmenta Univerziteta, stručnjaka iz prakse, stručnih udruženja i predstavnika vlasti.

Nastavnici, saradnici i studenti Farmaceutskog fakulteta bavit će se vrhunskim istraživanjima u okviru međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata. Rezultate istraživanja će publicirati u međunarodno indeksiranim časopisima. Istraživanja  će se provoditi na našem Fakultetu i na drugim srodnim institucijama. Da bi se ravnopravno uključili u evropske naučno-istraživačke projekte neophodno je osavremeniti opremu za naučno-istraživački rad. Zbog toga će se nastaviti sa traženjem finansijskih izvora koji će poboljšati našu istraživačku infrastrukturu  i povećati našu kompetentnost i kompetitivnost u istraživačkim programima.

Proširit ćemo krug farmaceutskih fakulteta i drugih institucija u oblasti farmacije sa kojima ćemo potpisati Ugovore o saradnji. Ovakvi ugovori pomažu nam u rješavanju kadrovskih i prostornih problema, te nam pružaju materijalne i druge resurse za odvijanje naučno-istraživačkog rada.

Na Farmaceutskom fakultetu će se implementirati transparentne strukture, sistemi i procesi u skladu sa potrebama unutrašnjeg i vanjskog okruženja. Regularna evaluacija i povratna djelovanja interesnih skupina daće procjenu postignutih rezultata u okviru misije i vizije Fakulteta.

Strateški ciljevi

 1. Akreditacija Farmaceutskog fakulteta u Tuzli (studijskog programa) na nivou Države, u skladu sa cjelokupnim procesom akreditacije našega Univerziteta.
 2. Kontinuirano prilagođavanje kurikula Fakulteta potrebama savremene uloge farmaceuta u društvu.
 3. Stvaranje potrebnih zakonskih, stručnih i organizacijskih preduvjeta za ugrađivanje stručnog staža magistra farmacije u postojeći Plan i program studija na našem Fakultetu.
 4. Stvaranje odgovarajućih pretpostavki (zakonske, organizacijske i stručne) za akademske stručne specijalizacije iz oblasti farmacije na našem Univerzitetu.
 5. Usvajanje Kataloga znanja i vještina koje treba imati magistar farmacije i prema tome se usmjeriti pri izmjenama kurikula Fakulteta.
 6. Poboljšati kadrovsku strukturu Fakulteta daljim izborom novih nastavnika i saradnika na stručnim predmetima našeg Fakulteta oslanjajući se prvenstveno na studente naašeg Fakulteta koji su završili i stekli stručni naziv magister farmacije.
 7. Poseban napor uložiti na nivou Univerziteta i Ministarstva obrazovanja i nauke za svrstavanje Farmaceutskog fakulteta u posebnu kategoriju fakulteta u razvoju, čime bi mu se dao prioritet u zapošljavanju novih kadrova.
 8. Kontinuirana dorada i poboljšanja silabusa nastavnih predmeta, njihovoj transparentnosti i dosljednoj realizaciji od strane nastavnika, saradnika i studenata, a sve sa ciljem pružanja studentima kvalitetnih i savremenih znanja i vještina, te njihovog lakšeg i uspješnijeg savladavanja postavljenih radnih zadataka.
 9. Dobra i korektna komunikacija između studenata i nastavnika i saradnika, te između studenata i Rukovodstva fakulteta kao i samih studenata.
 10. Učlanjivanje studenata našeg Fakulteta u Asocijaciju studenata farmaceutskih fakulteta Evrope (EPSA)
 11. Uključivanje nastavnika, saradnika i studenata Farmaceutskog fakulteta u međunarodne i domaće naučno-istraživačke projekte i objavljivanje rezultata istraživanja u indeksiranim relevantnim časopisima i na taj način provjeravati na međunarodnom nivou i učiniti ih dostupnim široj naučnoj javnosti
 12. Adaptacija amfiteatra Gimnazije „Ismet Mujezinović“ za potrebe odvijanja nastave Farmaceutskog fakulteta.
 13. Završiti adaptaciju i opremanje multifunkcionalne naučno-istraživačke laboratorije za potrebe Farmaceutskog fakulteta.
 14. Nastavak aktivnosti vezanih za potpisivanje sporazuma o saradnji sa drugim farmaceutskim fakultetima i srodnim institucijama u oblasti farmacije u našoj Državi, te u bližem i širem okruženju.