Farmaceutska analitika

UŽA NAUČNA OBLAST – FARMACEUTSKA ANALITIKA

Farmaceutska analitika obuhvata analitiku lijekova, otrova, pomoćnih ljekovitih supstanci, medicinskih sredstava i kozmetičkih preparata. U okviru UNO „Farmaceutska analitika“ se obavlja naučni, stručni i naučno-istraživački rad u oblasti analize lijekova i otrova.

Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave (predavanja i vježbe) četiri obavezna i jednog izbornog nastavnog predmeta koji se realizuje na integrisanim akademskim studijama. Sva nastava se izvodi u prostorijama Farmaceutskog,  i Tehnološkog fakulteta, te na Univerzitetskom kampusu. Dio laboratorijskih vježbi se povremeno izvodi u laboratorijama farmaceutskih industrija na osnovu potpisanih ugovora o međusobnoj saradnji.

Stručna aktivnost obuhvata saradnju sa Federalnom i Kantonalnom Farmaceutskom komorom, Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH te drugim udruženjima i pravnim subjektima u oblasti farmaceutske djelatnosti.

Naučno-istraživački rad obuhvata teorijska, primijenjena i razvojna istraživanja u oblasti analitike lijekova i otrova. Naučno-istraživačka aktivnost se ostvaruje kroz samostalni rad i projekte finansirane od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Izabrani nastavnici i saradnici na UNO „Farmaceutska analitika“ ostvaruju uspiješnu saradnju sa mnogim naučno-istraživačkim institucijama, drugim fakultetima, agencijama i institutima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.

U okviru UNO „Farmaceutska analitika“ izučavaju se nastavni predmeti :

 1. Instrumentalna farmaceutska analiza – II godina studija (obavezni predmet),
 2. Analiza i kontrola lijekova I – III godina studija (obavezni predmet),
 3. Analiza i kontrola lijekova II – III godina studija (obavezni predmet),
 4. Toksikologija sa analitikom – IV godina studija (obavezni predmet),
 5. Primjena termičke analize u farmaciji (stručni izborni predmet).

U izvođenju nastave na UNO „Farmaceutska analitika“ učestvuju nastavnici i saradnici izabrani na Univerzitetu u Tuzli, stručnjaci iz prakse, te nastavni kadar sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (zaposlenica fakulteta):

 1. Dr sc. Maida Šljivić Husejnović, viši asistent, CV , CV ENG

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na UNO „Farmaceutska analitika“ (spoljni saradnici):

 1. Dr sc. Alija Uzunović, docent, CV, CV ENG
 2. Dr sc. Aida Begic,  docent,
 3. Mr sc. Alma Salkić, viši asistent,
 4. Mr ph. Merima Hamzić, asistent.

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na drugim fakultetima Univerziteta u Tuzli a koji učestvuju u izvođenju nastave u okviru UNO „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu:

 1. Dr sc. Amra Odobašić, vanr. prof (Tehnološki fakultet),
 2. Dr sc. Amra Selimović, docent (Tehnološki fakultet),
 3. Halid Junuzović, asistent (Tehnološki fakultet).

Nastavnici sa drugih Farmaceutskih fakulteta uključeni u izvođenju nastave u okviru UNO „Farmaceutska analitika“ :

 1. Dr sc. Biljana Antonijević, red. prof. (Farmaceutski fakultet, Beograd),
 2. Dr sc. Mirjana Đukić, red. prof. (Farmaceutski fakultet, Beograd).

Nastavnici i saradnici sa UNO „Farmaceutska analitika“ učestvuju u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova i mentorstvu na diplomskim radovima studenata.

UNO „Farmaceutska analitika“ je matična na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.