Farmaceutska analitika

UŽA NAUČNA OBLAST – FARMACEUTSKA ANALITIKA

Farmaceutska analitika obuhvata analitiku lijekova, otrova, pomoćnih ljekovitih supstanci, medicinskih sredstava i kozmetičkih preparata. U okviru UNO „Farmaceutska analitika“ se obavlja naučni, stručni i naučno-istraživački rad u oblasti analize lijekova i otrova.
Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave (predavanja i vježbe) pet obaveznih i dva izborna nastavna predmeta koji se realizuju na integrisanim akademskim studijama (I i II ciklusa) i jednom izbornom nastavnom predmetu na III ciklusu studija. Sva nastava se izvodi u prostorijama Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta, kao i u prostorijama Univerzitetskog kampusa. Dio laboratorijskih vježbi se povremeno izvodi u laboratorijama farmaceutskih industrija na osnovu potpisanih ugovora o međusobnoj saradnji.
Stručna aktivnost obuhvata saradnju sa Federalnom i Kantonalnom Farmaceutskom komorom, Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH, te drugim udruženjima i pravnim subjektima u oblasti farmaceutske djelatnosti.
Naučno-istraživački rad obuhvata teorijska, primjenjena i razvojna istraživanja u oblasti analitike lijekova i otrova. Naučno-istraživačka aktivnost se ostvaruje kroz samostalni rad i projekte finansirane od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, međunarodne i druge naučno-istraživačke projekte i stručne projekte.
Izabrani nastavnici i saradnici na UNO „Farmaceutska analitika“ ostvaruju uspješnu saradnju sa mnogim naučno-istraživačkim institucijama, drugim fakultetima, agencijama i institutima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.

U okviru UNO „Farmaceutska analitika“ izučavaju se nastavni predmeti :

1. Instrumentalna farmaceutska analiza – III semestar (obavezni predmet),
2. Analiza i kontrola lijekova I – IV semestar (obavezni predmet),
3. Analiza i kontrola lijekova II – V semestar (obavezni predmet),
4. Toksikologija sa analitikom I – VI semestar (obavezni predmet),
5. Toksikologija sa analitikom II– VII semestar (obavezni predmet),
6. Okolišna toksikologija – I semestar (stručni izborni predmet),
7. Primjena termičke analize u farmaciji – III semestar (stručni izborni predmet),
8. Analitičke metode u farmaciji – III semestar (izborni predmet – III ciklus studija).

U izvođenju nastave na UNO „Farmaceutska analitika“ učestvuju nastavnici i saradnici izabrani na Univerzitetu u Tuzli, te istaknuti stručnjaci iz prakse sa završenim integrisanim I i II ciklusom studija Farmaceutskog fakulteta i najmanje tri godine iskustva u struci.
Odgovorni nastavnik za sve nastavne predmete iz UNO Farmaceutska analitika:
1. Dr sci. Maida Šljivić Husejnović, docent,

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na UNO „Farmaceutska analitika“ (spoljni saradnici):

1. Dr sc. Alija Uzunović, vanredni profesor
2. Mr ph. Aldijana Mahmutović, asistent
3. Mr ph. Azra Suljić, asistent
4. Mr ph. Arnela Halilčević, asistent.

Stručnjaci iz prakse koji učestvuju u izvođenju nastave u okviru UNO „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu:

1. mr ph. Mediha Hodžić
2. mr ph. Nermina Hadžić
3. mr ph. Halida Mahmutbegović
4. mr ph. Naida Hasić
5. mr ph. Semir Mujezinović

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na drugim fakultetima Univerziteta u Tuzli, a koji učestvuju u izvođenju nastave u okviru UNO „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu:

1. Dr sci. Amra Odobašić, red. prof. (Tehnološki fakultet),
2. Dr sci. Indira Šestan, vanr. prof. (Tehnološki fakultet),
3. Dr sci. Amra Selimović, vanr. prof. (Tehnološki fakultet),
4. mr sci. Halid Junuzović, asistent (Tehnološki fakultet).

Nastavnici i saradnici sa UNO „Farmaceutska analitika“ učestvuju u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova i mentorstvu na diplomskim radovima studenata. U okviru UNO Farmaceutska analitika, nastavnici i saradnici su autori 3 univerzitetska udžbenika, 2 naučno-stručne knjige, urednici prve bosanskohercegovačke nacionalne farmakopeje, autori i koautori brojnih često citiranih naučnih i stručnih publikacija, te učesnici na brojnim konferencijama, naučnim skupovima i simpozijima.
UNO „Farmaceutska analitika“ je matična na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.