Farmaceutska tehnologija

UŽA NAUČNA OBLAST – FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA

Uža naučna oblast Farmaceutska tehnologija se bavi obrazovanjem studenata, te naučno-istraživačkim i stručnim radom iz oblasti farmaceutske tehnologije, kozmetologije i farmakokinetike sa biofarmacijom. Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave. UNO Farmaceutska tehnolgija je pored nastave na dodiplomskom (I i II integrisani ciklus) studiju zadužena i za nastavu na Trećem ciklusu studija kroz kolegij Farmaceutska tehnologija i biofarmacija.

Farmaceutska tehnologija je naučna dispilina koja izučava formulaciju, izradu/proizvodnju i karakteristike ljekovitih preparata u cilju postizanja optimalnog oslobođanja ljekovite supstance na odgovarajućem mjestu, u potrebnoj količini i u određenom vremenu. Dakle studenti se kroz predavanja i praktičnu nastavu upoznaju sa principima formulacije, tehnološkim postupcima izrade, farmaceutsko-tehnološkim ispitivanjima ljekovitih oblika, te sa izradom magistralnih i galenskih preparata.

Laboratorijske vježbe se najvećim dijelom izvode u Laboratoriji za Farmaceutsku tehnologiju na Farmaceutskom fakultetu, dok se dio vježbi provodi u farmaceutskoj industriji na osnovu potpisanih ugovora o međusobnoj saradnji. U sklopu Laboratorije za Farmaceutsku tehnologiju nalazi se i pokazna apoteka gdje studenti kroz konkretne primjere i recepte uvježbavaju kontrolu i korigovanje doza, kao i izradu magistralnih preparata.

Kroz predmet Kozmetologija studenti stiču znanja o vrstama, osobinama, djelovanju i primjeni supstanci za izradu kozmetičkih proizvoda, načinima izrade, kao i neželjenim reakcijama na kozmetičke proizvode.

U okviru UNO Farmaceutska tehnologija izučavaju se slijedeći predmeti:

 1. Farmaceutska tehnologija I – VII semestar (obavezni predmet)
 2. Farmaceutska tehnologija II – VIII semestar (obavezni predmet)
 3. Farmakokinetika i biofarmacija – VIII (obavezni predmet)
 4. Kozmetologija – IV semestar (izborni predmet)
 5. Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji – V semestar (izborni predmet)
 6. Farmaceutska tehnologija i biofarmacija – II semestar (obavezni predmet na III ciklusu studija)

Nastavnici i saradnici, izabrani na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, koji učestvuju u izvođenju nastave su:

 1. dr sci. Merima Ibišević, docent (zaposlenik),
 2. dr sci. Saša Pilipović, vanredni profesor (spoljni saradnik),
 3. mr ph. Enida Karić, viši asistent (zaposlenik),
 4. mr ph. Dženeta Akeljić, asistent (spoljni saradnik),
 5. mr ph. Mirza Šrndić, stručnjak iz prakse.
 6. mr ph. Jasna Rahimić, stručnjak iz prakse

Laborant uključen u pripremu praktične nastave na integrisanom I i II ciklusu studija je:

 1. Lejla Smajlefendić-Šarić, laborant (zaposlenik fakulteta).

Izabrani nastavnici ostvaruju uspješnu saradnju sa mnogim naučno-istraživačkim institucijama, drugim fakultetima i institutima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu. Mentori su za izradu mnogih diplomskih radova studenata, koji su najčešće eksperimentalnog tipa.