Farmaceutska tehnologija

UŽA NAUČNA OBLAST (UNO) „FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA“

U okviru UNO „Farmaceutska tehnologija“ se obavlja naučni, naučno – istraživački i stručni rad. Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave iz oblasti farmaceutske tehnologije i kozmetologije. UNO Farmaceutska tehnolgija je pored nastave na dodiplomskom (I i II integrisani ciklus) studiju zadužena i za nastavu na trećem ciklusu studija. Nastava na predmetima Farmaceutska tehologija I i Farmaceutska tehnologija 2 se odvija pod rukovodstvom Prof. dr. sc. Saše Pilipovića, vanrednog profesora. Praktičnu nastavu izvode mr.ph. Merima Ibišević, viši asistent, te izabrani asistenti spoljni saradnici i stručnjaci iz prakse.

Kroz predavanja i praktičnu nastavu studenti se upoznaju sa principima formulacije, tehnološkim postupcima izrade i farmaceutsko-tehnološkim ispitivanjima ljekovitih preparata. Studenti se obučavaju za izradu magistralnih lijekova i galenskih preparata te njihova farmaceutsko tehnološka ispitivanja. Laboratorijske vježbe se najvećim dijelom izvode u Laboratoriji za Farmaceutsku tehnologiju na Farmaceutskom fakultetu, dok se dio vježbi provodi u farmaceutskoj industriji na osnovu potpisanih ugovora o međusobnoj saradnji.

 

Nastavnici:

Dr.sc. Saša Pilipović, docent – spoljni saradnik (sasa.pilipovic@untz.ba), CV

Viši asistent:

Mr.ph. Merima Ibišević, asistent (merima.ibisevic@untz.ba), CV

Asistenti:

Mr.ph. Enida Karić, asistent – spoljni saradnik

Mr.ph. Merima Bećirović, spoljni saradnik

Mr.ph. Amer Osmanović, asistent – spoljni saradnik (amer.osmanovic@untz.ba)

 

Predmeti koji pripadaju UNO Farmaceutska tehnologija:

PREDMET CIKLUS STATUS SATI
Farmaceutska tehologija  I Integrisani ( I+ II) + III Redovni 4 + 3
Farmaceutska tehologija II Integrisani (I + II) + III Redovni 4 + 5
Farmakokinetika i biofarmacija Integrisani (I + II) Redovni 2 + 2
Kozmetologija Integrisani (I + II) Stručni izborni 2 + 0
Softer u farmaceutskoj industriji Integrisani (I + II) Stručni izborni 2 + 0
Industrijska farmacija Integrisani (I + II) Stručni izborni 2 + 0
Održiva farmacija Integrisani (I + II) Stručni izborni 2 + 0
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji Integrisani (I + II) Stručni izborni 2 + 0