Farmaceutska hemija

UŽA NAUČNA OBLAST – FARMACEUTSKA HEMIJA

Farmaceutska hemija je osnovni stručni predmet u toku studija Farmacije, čiji je primarni zadatak sinteza i karakterizacija lijekova i ljekovitih supstanci. U okviru UNO „Farmaceutska hemija“ se obavlja naučni, stručni i naučno-istraživački rad u oblasti sinteze i razvoja novih sintetskih puteva, strukturnih modifikacija i određivanja lijekova i ljekovitih supstanci.

Predmet proučavanja Farmaceutske hemije odnosi se na sintezu ljekovitih supstanci ili izolaciju ljekovitih supstanci iz prirodnog materijala, određivanje njihovih fizičko-hemijskih osobina, određivanje strukture, reaktivnosti njihovih funkcionalnih grupa, mehanizama djelovanja lijekova, veza između strukture i djelovanja (QSAR), hemijskih interakcija lijekova, hemijskih aspekata metabolizma lijekova (in vivo i in vitro). UNO „Farmaceutska hemija“ se bavi sintezom, potvrdom sastava i strukture novih spojeva te ispitivanjem biološih aktivnosti i to: određivanje antioksidativne aktivnosti DPPH i FRAP metodom, ispitivanje antimikrobne aktivnosti, ispitivanje enzimske aktivnosti, ispitivanje antitumorske aktivnosti na humanim ćelijskim linijama.

Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave (predavanja i vježbe) tri obavezna i dva izborna nastavna predmeta koji se realizuje na Integrisanom I i II ciklusu studija. Sva nastava se izvodi u prostorijama Farmaceutskog fakulteta, te na Univerzitetskom kampusu.

Naučno-istraživački rad obuhvata teorijska, primijenjena i razvojna istraživanja u oblasti sinteze i dizajniranja lijekova, te analitičke metode za potvrdu sastava, strukture i stepena čistoće priređenih spojevaNaučno-istraživačka aktivnost se ostvaruje kroz samostalni rad i projekte finansirane od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i od strane EU.

U okviru UNO „Farmaceutska hemija“ na Integrisanom I i II ciklusu studija se izučavaju nastavni predmeti :

 1. Uvod u Farmaciju (obavezni predmet) – I godina studija,
 2. Farmaceutska hemija I (obavezni predmet) – III godina studija,
 3. Farmaceutska hemija II (obavezni predmet) – III godina studija,
 4. Radiofarmaceutici (stručni izborni predmet) – II godina studija,
 5. Dizajniranje i sinteza lijekova (stručni izborni predmet) – III godina studija.

U okviru UNO „Farmaceutska hemija“ na  III ciklusu studija se izučavaja nastavni predmet :

 1. Farmaceutska hemija i farmakognozija (obavezni predmet) – I godina studija.

U izvođenju nastave na UNO „Farmaceutska hemija“ učestvuju nastavnici i saradnici izabrani na Univerzitetu u Tuzli, stručnjaci iz prakse, te nastavni kadar sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nastavnici izabrani u nastavnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli :

 1. Dr. sci. Amra Džambić, docent

Saradnici izabrani u saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na UNO „Farmaceutska hemija“ (spoljni saradnici):

 1. mr. ph. Demir Bjelošević, asistent

Stručnjaci iz prakse izabrani u saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na UNO „Farmaceutska hemija“ (spoljni saradnici):

 1. mr. ph. Nermina Hadžić, stručnjak iz prakse,
 2. mr. ph. Semir Mujezinović, stručnjak iz prakse.

Nastavnici sa drugih Farmaceutskih fakulteta uključeni u izvođenju nastave u okviru UNO „Farmaceutska hemija“:

 1. Prof. dr. Samija Muratović, red. prof. (Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu),
 2. dr. sc. Žarko Gagić, doc. (Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci),
 3. dr. sc. Martin Kondža, doc. (Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Mostaru).

UNO „Farmaceutska hemija“ je matična na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.