Integrisani I i II ciklus

Farmaceutski fakultet kao organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli egzistira od akademske 2004/05. godine. Prvobitno, Nastavni plan i program dodiplomskog studija bio je koncipiran u trajanju od osam semestara, odnosno kao četvorogodišnji  studij koji je ekvivalentan 240 ECTS.

Međutim, u cilju harmonizacije kurikuluma i unapređenja saradnje između farmaceutskih fakulteta u Evropi, u maju 2005. godine potpisana je „Malteška deklaracija“ koja definira programe farmaceutske edukacije. Kao specifikum Bolonjske deklaracije, Malteška deklaracija, preporučuje koncept integralnog studija u trajanju od deset semestara, odnosno petogodišnji studij,  koji je ekvivalentan najmanje 300 ECTS. Diplome i titule u farmaciji, navedene u Direktivama 85/433/EEC, 85/584/EEC i 90/658/EEC, zasnovane su na multidisciplinarnoj integraciji bazičnih, prirodnih i zdravstvenih nauka i tehnologija, „sa posebnim fokusom na predmete vezane za medicinu i medicinska sredstva u svim domenama njihove primjene”.

Prema tome, po završetku ovako koncipiranog studija farmacije, student stiče naziv magistra farmacije (mr ph), a nakon obavljenog stručnog staža i položenog stručnog ispita, stiče licencu za samostalan rad u sistemu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima.

S obzirom da diplomski studij u farmaciji mora zadovoljiti potrebe sistema zdravstvene zaštite i društva u cjelini, u Direktivi 85/432/EEC navedeni su predmeti koji se  moraju uključiti u farmaceutsku edukaciju. U skladu sa tom preporukom predložen  je petogodišnji kurikulum Farmaceutskog fakulteta u Tuzli.

Rukovodeći se ovim činjenicama,  Nastavno-naučno vijeće Farmaceutskog fakulteta, početkom 2007.godine,  pokrenulo je inicijativu o organizovanju petogodišnjeg studija sa namjerom da novi (petogodišnji) Nastavni program započne u akademskoj 2007/08 godini.

Studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su upoznati i prate savremene koncepte u edukaciji farmaceuta u Evropi i svijetu. Upoznati su sa suštinom Malteške deklaracije koja se temelji na Bolonjskoj deklaraciji, kao i na preporukama i smjernicama Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP) i međunarodnih udruženja farmaceuta (FIP i PGEU).

Studenti Farmaceutskog fakulteta, upisani u 2004/05, 2005/06 i 2006/07. godini u prvu godinu studija, a koji su studirali po četverogudišnjem nastavnom planu i programu  su, kroz sprovedenu anketu, iskazali svoju izričitu želju za prelazak sa četverogodišnjeg na petogodišnji studij farmacije (od 330 anketiranih studenata njih 322 ili 97,6% je izrazilo želju za prelazak na petogodišnji studij).

Nastavno-naučno vijeće Farmaceutskog fakulteta u Tuzli je podržalo inicijativu studenata i preporučilo izmjene i prevođenje četverogodišnjeg na petogodišnji studij farmacije. S time u vezi imenovana je Komisija od strane Senata Univerziteta koja je sačinila Prijedlog izmjena postojećeg nastavnog plana i programa u cilju organiziranja petogodišnjeg studija.

Predložen je i aneks na aktuelni četverogodišnji studij koji predstavlja razliku u planu i programu između postojećeg četverogodišnjeg i novog petogodišnjeg studija farmacije. Na taj način uspostavlja se potrebna ekvivalencija između transformiranog četverogodišnjeg i novog petogodišnjeg studija.

Skupština Tuzlanskog kantna je na svojoj sjednici održanoj 05.11.2007. godine donijela odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti promjene dužine trajanja studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Sastavni dio pomenutog Elaborata je i izmijenjeni Nastavni plan i program Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prihvaćene izmjene su ugrađene i u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

 

Nastavni plan petogodišnjeg studija (sa primjenom od akademske 2012/2013)

Dalje u tekstu dati su tabelarni pregledi nastavnih planova petogodišnjeg studija po godinama studija sa primjenom od akademske 2012/2013. godine.

 

Tabela 1. Plan prve godine Petogodišnjeg studija

I GODINA I SEMESTAR II SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI: p A L ECTS P A L ECTS
MATEMATIKA 3 4 0 7
OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM 3 2 1 7
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM 3 1 2 7
UVOD U FARMACIJU 1 0 0 2
INFORMATIKA 2 0 1 4
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 0 3  
NAUKA O PREHRANI 2 0 0 3  
OKOLIŠNA TOKSIKOLOGIJA 2 0 0 3  
MOLEKULARNO-BIOHEMIJSKE METODE U FARMACIJI 2 0 0 3  
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 0 0 2 0  
 
UKUPNO 14 7 4 30  
 
FIZIKA 3 2 1 7
HISTOLOGIJA 2 0 1 4
ANALITIČKA HEMIJA I 3 1 2 7
NEORGANSKA HEMIJA 2 0 2 5
ANATOMIJA 2 0 0 4
 
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 1 0 3
BIOELEMENTI 2 1 0 3
NOMENKLATURA ORGANSKIH FARMACEUTIKA 2 1 0 3
BIOHEMIJA ĆELIJE 2 1 0 3
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 0 0 2 0
 
UKUPNO         14 4 6 30

 

Tabela 2. Plan druge godine Petogodišnjeg studija

II GODINA

III SEMESTAR

IV SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI: P A L ECTS P A L ECTS
ANALITIČKA HEMIJA II 3 0 2 5
FIZIOLOGIJA 4 0 2 7
ORGANSKA HEMIJA I 3 0 2 6
FIZIKALNA HEMIJA 3 0 2 6
FARMACEUTSKA  BOTANIKA  I 2 0 0 3
 
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 0 3  
ODRŽIVA FARMACIJA 2 0 0 3  
PRIMJENA TERMIČKE ANALIZE U FARMACIJI 2 0 0 3  
ĆELIJA KAO LIJEK 2 0 0 3  
 
UKUPNO 17 0 8 30  
PATOFIZIOLOGIJA 2 0 2 5
ORGANSKA HEMIJA  II 3 0 2 6
FIZIKALNA FARMACIJA 2 0 2 5
FARMACEUTSKA BOTANIKA  II 2 0 3 6
INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA 3 0 2 5
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 0 3
KOZMETOLOGIJA 2 0 0 3
RADIOFARMACEUTICI 2 0 0 3
STEREOHEMIJA LIJEKOVA 2 0 0 3
UKUPNO         14 0 11 30

 

Tabela 3. Plan treće godine Petogodišnjeg studija

III GODINA

V SEMESTAR

VI SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI: P A L ECTS P A L ECTS
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I 2 0 2 5
FARMACEUTSKA HEMIJA I 4 0 4 9
BIOHEMIJA I 3 0 3 7
MIKROBIOLOGIJA 2 0 2 6
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 1 3  
PROTEINSKA BIOHEMIJA 2 0 1 3  
SOFTVER U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 2 0 1 3  
DIZAJNIRANJE I SINTEZA LIJEKOVA 2 0 1 3  
UKUPNO 13 0 12 30  
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA II   2 0 2 5
FARMACEUTSKA HEMIJA II   3 0 5 10
BIOHEMIJA II   3 0 2 6
BROMATOLOGIJA   4 0 2 6
PRAKSA 0 0 2 3
UKUPNO         12 0 13 30

 

Tabela 4. Plan četvrte godine Petogodišnjeg studija

IV GODINA

VII SEMESTAR

VIII SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI: P A L ECTS P A L ECTS
FARMAKOGNOZIJA  I 3 0 3 7
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I 4 0 3 8
FARMAKOLOGIJA  I 3 0 2 6
TOKSIKOLOGIJA  SA ANALITIKOM 3 0 2 6
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 0 3  
SOCIJALNA FARMACIJA 2 0 0 3  
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 2 0 0 3  
BIOHEMIJA NASTANKA I RAZVOJA RAKA 2 0 0 3  
UKUPNO 15 0 10 30  
FARMAKOGNOZIJA  II   3 0 3 7
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II   4 0 5 10
FARMAKOLOGIJA  II   2 0 2 5
FARMAKOKINETIKA I BIOFARMACIJA   2 0 2 5
KLINIČKA BIOHEMIJA I 2 0 0 3
UKUPNO         13 0 12 30

 

Tabela 5. Plan pete godine Petogodišnjeg studija

V GODINA

IX SEMESTAR

X SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI: P A L ECTS P A L ECTS
KLINIČKA BIOHEMIJA II 4 0 3 7
FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA 2 0 1 4
KLINIČKA FARMACIJA I FARMACEUTSKA NJEGA 2 0 1 4
FARMACEUTSKA ETIKA I ZAKONODAVSTVO 2 0 0 2
BIOHEMIJA LIJEKOVA 2 0 1 4
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA SA BIOSTATISTIKOM 2 0 0 3  
IMUNOHEMIJA SA OSNOVAMA IMUNOLOGIJE 2 0 1 3  
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 0 3  
KONTROLA KVALITETA BIOFARMACEUTIKA 2 0 0 3  
FARMAKOEPIDEMIOLOGIJA I FARMAKOEKONOMIKA 2 0 0 3  
FARMACEUTSKI MENADŽMENT 2 0 0 3  
UKUPNO 18 0 7 30  
DIPLOMSKI RAD   0 2 10 12
PRAKSA   0 0 13 18
UKUPNO         0 2 23 30

Stari Nastavni plan petogodišnjeg studija (Generacije upisane akademskih 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011)

Za studente upisane akademskih 2007/2008.; 2008/2009.; 2009/2010.; 2010/2011.godina, a koji još nisu okončali studij, važeći je stari nastavni plan, koji je dat dalje u teksta.

Tabela 6. Plan prve godine Petogodišnjeg studija

I GODINA I SEMESTAR II SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI: p A L ECTS P A L ECTS
MATEMATIKA 3 4 0 7
OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM 3 2 1 7
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM 3 1 2 6
UVOD U FARMACIJU 1 0 1 2
INFORMATIKA 2 0 1 3
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 0 3  
UNIVERZITETSKI ZAJEDNIČKI PREDMET 2 0 0 2  
 
UKUPNO 16 7 4 30  
 
FIZIKA 3 2 1 7
HISTOLOGIJA 2 0 1 4
ANALITIČKA HEMIJA I 3 1 2 6
NEORGANSKA HEMIJA 2 0 2 5
ANATOMIJA 2 0 0 3
 
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 1 0 3
UNIVERZITETSKI ZAJEDNIČKI PREDMET 2 0 0 2
 
UKUPNO         16 4 7 30

 

Tabela 7. Plan druge godine Petogodišnjeg studija

II GODINA III SEMESTAR IV SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI: P A L ECTS P A L ECTS
ANALITIČKA HEMIJA II 3 0 2 5
FIZIOLOGIJA 4 0 3 7
ORGANSKA HEMIJA I 3 0 2 5
FIZIKALNA HEMIJA 3 0 2 5
FARMACEUTSKA  BOTANIKA  I 2 0 0 3
 
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 1 0 3  
UNIVERZITETSKI ZAJEDNIČKI PREDMET 2 0 0 2  
 
UKUPNO 19 1 9 30  
PATOFIZIOLOGIJA 2 0 2 4
ORGANSKA HEMIJA  II 3 0 3 6
FIZIKALNA FARMACIJA 3 0 1 4
FARMACEUTSKA BOTANIKA  II 2 0 3 6
INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA 3 0 2 5
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 0 3
UNIVERZITETSKI ZAJEDNIČKI PREDMET 2 0 0 2
UKUPNO         17 0 11 30

 

 Tabela 8. Plan treće godine Petogodišnjeg studija

III GODINA V SEMESTAR VI SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI: P A L ECTS P A L ECTS
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I 2 0 2 5
FARMACEUTSKA HEMIJA I 4 0 6 11
BIOHEMIJA I 3 0 3 7
MIKROBIOLOGIJA 2 0 2 4
STRUČNI IZBORNI PREDMET 2 0 1 3  
UKUPNO 13 0 14 30  
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA II   2 0 2 5
FARMACEUTSKA HEMIJA II   3 0 6 10
BIOHEMIJA II   3 0 2 6
BROMATOLOGIJA   4 0 2 6
PRAKSA 0 0 2 3
UKUPNO         12 0 14 30

 

Tabela 9. Plan četvrte godine Petogodišnjeg studija

IV GODINA VII SEMESTAR VIII SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI: P A L ECTS P A L ECTS
FARMAKOGNOZIJA  I 3 0 4 8
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I 4 0 3 8
FARMAKOLOGIJA  I 3 0 2 6
TOKSIKOLOGIJA  SA ANALITIKOM 3 0 2 5
STRUČNI IZBORNI PREDMET 3 0 0 3  
UKUPNO 16 0 11 30  
FARMAKOGNOZIJA  II   3 0 3 6
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II   4 0 5 9
FARMAKOLOGIJA  II   2 0 2 5
FARMAKOKINETIKA I BIOFARMACIJA   2 0 2 4
KLINIČKA BIOHEMIJA I 2 0 0 3
PRAKSA 0 0 2 3
UKUPNO         13 0 14 30

 

Tabela 10. Plan pete godine Petogodišnjeg studija

V GODINA IX SEMESTAR X SEMESTAR
OBAVEZNI PREDMETI: P A L ECTS P A L ECTS
KLINIČKA BIOHEMIJA II 4 0 3 7
FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA 2 0 1 3
KLINIČKA FARMACIJA I FARMACEUTSKA NJEGA 2 0 1 3
FARMACEUTSKA ETIKA I ZAKONODAVSTVO 2 0 0 2
BIOHEMIJA LIJEKOVA 2 0 1 3
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA SA BIOSTATISTIKOM 2 1 0 3  
DIPLOMSKI RAD 0 2 7 9  
UKUPNO 14 3 13 30  
DIPLOMSKI RAD   0 2 10 12
PRAKSA   0 0 18 18
UKUPNO         0 2 28 30

 

Tabelarni pregled stručnih izbornih predmeta sa satnicom i ECTS na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a koji su obuhvaćeni Nastavnim planom petogodišnjeg studija (Generacije upisane akademskih 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011) dat je dalje u teksu.

Tabela 11. Stručni izborni predmeti na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli

Stručni izborni predmeti P A L ECTS
NAUKA O PREHRANI 2 0 0 3
BIOHEMIJA PREHRANE SA DIJETETIKOM 2 0 1 3
MOLEKULARNA BIOLOGIJA 2 0 0 3
BIOSTATISTIKA 2 1 0 3
BIONEORGANSKA HEMIJA 2 1 0 3
SOFTVERI U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI 2 1 0 3
PSIHOLOGIJA KOMUNIKCIJA 2 1 0 3
STEREOHEMIJA LIJEKOVA 2 1 0 3
ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA 2 0 0 3
PRIMJENA TERMIČKE ANALIZE U FARMACIJI 2 0 0 3
DIZAJNIRANJE SINTEZE  BIOLOŠKI AKTIVNIH MATERIJA 2 0 1 3
BIOLOŠKI EFEKTI ZRAČENJA 2 1 0 3
PROTEINSKA BIOHEMIJA 2 0 1 3
KOZMETOLOGIJA 2 0 1 3
SOCIJALNA FARMACIJA 2 0 0 3
UZGOJ LJEKOVITOG BILJA I FITOFARMACIJA 2 0 1 3
BIOHEMIJA BOLESTI 2 0 1 3
IMUNOHEMIJA SA OSNOVAMA IMUNOLOGIJE 2 0 1 3
FARMAKOEPIDEMIOLOGIJA I FARMAKOEKONOMIJA 2 0 1 3
FARMAKOTERAPIJA 2 1 0 3
ŽIVOT PRIJE ROĐENJA 2 0 0 3
NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA 2 1 0 3

 

Tabelarni pregled nastavnika uključenih u nastavni proces na Farmaceutskom fakultetu od akademske 2009/2010 do 2013/14 godine  dat je dalje u tekstu.

Tabela 12. Pregled nastavnika po akademskim godinama

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 UKUPNO
Redovni profesor 9 9 9 12 12 51
Vanredni profesor 14 14 14 25 20 87
Docent 20 20 20 12 12 84
Viši asistent 16 16 16 18 20 86
Asistent 19 19 19 20 15 92
Stručnjak iz prakse 4 4 4 5 10 27