Menadžment i zakonodavstvo u biomedicini

Menadžment i zakonodavstvo u biomedicini je uža naučna oblast kojoj pripadaju tri nastavna predmeta i to Farmaceutska etika i zakonodavstvo kao obavezni predmet koji se izučava u IX semestru i dva izborna predmeta Socijalna farmacija koji se izučava u II semestru i Farmaceutski menadžment koji se izučava u IX semestru.