Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. ph. Tea Mušić

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 06.06.2022. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

 

    O B J A V L J U J E

 

Mr. ph. Tea Mušić javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Fitohemijska analiza i targetiranje aktivnih komponenti sa farmakološkim učinkom u vrstama roda Helichrysum“

u ponedjeljak 04.07.2022. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati.

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Ermina Cilović Kozarević, docent, uža naučna oblast „ Farmakognozija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Kemal Durić, redovni profesor za predmete „Farmakognozija i hemija droga I“ i „Farmakognozija i hemija droga II“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Farmakognozija“), član;
  3. dr. sci. Haris Nikšić, vanredni profesor, za predmete „Farmakognozija i hemija droga I“ i „Farmakognozija i hemija droga II“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Farmakognozija“), član.

Pristup javnosti je slobodan.