Raspored predavanja iz kolegija Klinička farmacija i farmaceutska njega i Farmaceutska tehnologija

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET  –   III ciklus studija

Kolegij: KLINIČKA FARMACIJA I FARMACEUTSKA NJEGA

 

 

 

NAZIV PREDAVANJA

 

PREDAVAČ

BROJ KONTAKT SATI
–        Uvod u kliničku farmaciju i farmaceutsku njegu

–        Vrste istraživanja – Kohortne studije

Dr. Sc. Mensura Aščerić, red. prof.

30.3.2019. u 9:00

4
–        Interakcije lijekova

–        Farmacija zasnovana na dokazima

Dr. Sc. Lejla Begić, red. prof.

15.06.2019.

4
–        Metabolizam (biotransformacija) lijekova Dr. Sc. Zlata Mujagić, red. prof.

15.06.2019.

2
–        Biološki lijekovi, biološki slični lijekovi, značaj kontrole kvaliteta bioloških i biološki sličnih lijekova za uspješnost terapije Dr. Sc. Fahir Bečić, red. prof. 4
–        Eksperimentalna istraživanja i principi rada dobre laboratorijske prakse u biomedicinskim istraživanjima (odabir eksperimentalnog modela i principi rada u toksikološkom laboratoriju) Dr. Sc. Svjetlana Loga-Zec, red. prof.

20.4.2019.

4
–        Etika u biomedicinskim istraživanjima

–        Dobra klinička praksa

Dr. Sc. Dušanka Karajnović, red. prof.

25.05.2019.

3
–        Značenje farmakoekonomskih analiza u određivanju farmakoterapijskih algoritama Dr. Sc. Josip Čulig, vanr. prof.

04.05.2019.

4
–        Klinička dijetetička praksa:

procjena nutritivnog statusa i potreba u kliničkoj praksi, tipovim i osnovne karakteristike nutritivne potpore u kliničkoj praksi (oralna, enteralna i parenteralna)

Dr. Sc. Jasmina Đeđibegović, vanr. prof.

08.06.2019.

3
–        Depresija – procjena efikasnosti liječenja depresije inhibitorima ponovne pohrane serotonina Dr. Sc. Edisa Trumić, docent

13.04.2019.

2

 

 

 

Kolegij: FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA

 

 

   

PREDAVAČ

BROJ KONTAKT SATI
Dr. sc. Saša Pilipović, vanr. profesor

10.05.2019.

17-21

6
Dr sc Vera Kerleta, docent

18.05.2019.

9-15

7
Dr sc Zlata Mujagić, red. profesor 5
–        Oftalmološki preparati: formulaciona razmatranja i metode karakterizacije

–        Reološka karakterizacija farmaceutskih sistema

Dr. sc. Danina Krajišik, vanr. profesor

Farmaceutski fakultet Beograd

11.05.2019. od 09-14

6
–        Mikro- i nanonosači lekovitih supstanci za parenteralnu primenu  – Definicija, vrste, karakteristike i primena. Metode/postupci mikro- i nanoinkapsulacije lekovitih supstanci. Osnovni aspekti metoda fizičko-hemijske i farmaceutsko-tehnološke karakterizacije. Regulatorni status i zahtevi za kvalitet Dr. sc. Bojan Čalija, docent

Farmaceutski fakultet Beograd

01.06.2019.

6