Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. ph. Nine Delić

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 16.09.2022. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

    O B J A V L J U J E

 

Mr. ph. Nina Delić javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Farmakognozijska analiza biljnih vrsta A. vulgaris L. i A. annua L. sa područja Bosne i Hercegovine i ispitivanje njihovog antimikrobnog i citotoksičnog dejstva

u petak 04.11.2022. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati.

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Ermina Cilović Kozarević, docent, uža naučna oblast „Farmakognozija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Broza Šarić Kundalić,vanredni profesor, uža naučna oblast „Farmakognozija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
  3. dr. sci. Adaleta Softić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Biohemija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

Pristup javnosti je slobodan.