Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr.ph. Azre Osmanović

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 15.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

    O B J A V L J U J E

 

Mr.ph. Azra Osmanović javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Važnost adherencije za pozitivan ishod liječenja, analiza uticaja i faktora koji su pod uticajem pacijenta

u četvrtak  24.03.2022. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10 sati.

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Nahida Srabović, vanredni profesor, uža naučna oblast „ Biohemija“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Lana Lekić, vanredni profesor, uža naučna oblast „ Farmakologija u zdravstvenoj njezi“ Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Klinička farmacija“), član;
  3. dr. sci. Tijana Kovačević, docent, uža naučna oblast „ Farmakokinetika i klinička farmacija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Klinička farmacija“), član.

 

Pristup javnosti je slobodan.