Alumni Farmaceutskog fakulteta dr.sci. Esmeralda Dautović

 

Najveći ponos jedne akademske institucije jesu njeni zlatni studenti. Dokaz da Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli vrednuje kvalitet svojih studenata Integrisanog I i II ciklusa ali i III ciklusa studija jesu i radni odnosi zasnovani sa njima.

Danas Vam predstavljamo našu docenticu dr. sci Esmeraldu Dautović.

 

Esmeralda Dautović, rođ. Kamberović, Esmeralda Dautović (rođ. Kamberović) rođena je 09.04.1990. godine u Brčkom. Osnovnu školu je završila u Tuzli i proglašena je učenicom generacije. Srednješkolsko obrazovanje stekla je u JU Srednja medicinska škola u Tuzli, koju je završila 2008. godine sa odličnim uspjehom i proglašena je učenicom generacije.

Integrisani I i II ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli upisala je 2008. godine, a diplomirala je 26.06.2013. godine sa ocjenom 10 i prosječnom ocjenom tokom studija 9,75, te stekla stručno zvanje magistar farmacije. Proglašena je Zlatnim studentom Univerziteta u Tuzli. Dobitnik je priznanja Grada Tuzla i Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke i kulture za izuzetne uspjehe postignute tokom školovanja.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uloga cistatina F u antitumorskom imunom odgovoru“ je odbranila 24.08.2018. godine na Farmaceutskom fakultetu u Univerziteta u Tuzli i stekla je akademsku titulu i naučno zvanje doktora farmaceutskih nauka/znanosti.

 Godine 2013. je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Biohemija a u saradničko zvanje višeg asistena izabrana je 2017. godine za užu naučnu oblast „Biohemija“. Godine 2021. Je izabrana u nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast „Biohemija“

 Od 2013-2014. godine radi kao odgovorni magistar farmacije u PZU „OS-PHARM“ i profesor farmaceutske grupe predmeta u Srednjoj medicinskoj školi u Tuzli. Radni odnos na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli zasnovala je u decembru 2014. godine, gdje i danas radi. Osnove pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta stiče kroz polaganje instruktivnih programa pri Filozofskom fakultetu Univerzita u Tuzli 2015. godine

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova, objavljenih u relevantnim svjetskim časopisima. Koautor je jedne knjige. Kao mladi istraživač je učestvovala u bilateralnom projekat „The role of C / EBPα in the regulation of cystatin F expression“ između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine u okviru naučne i tehnološke saradnje Instituta „Jožef Stefan“ u Ljubljani i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Eksperimentalni dio svoje doktorske disertacije je radila na Institutu „Jožef Stefan“ i na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani pod mentorstvom prof.dr. Janka Kosa. Trenutno učestvuje u realizaciji više  naučno-istraživačkih  projekata pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Stalni je član laboratorijske skupine za rad sa kulturama ćelija u ćelijskom laboratoriju u okviru Katedre za biohemiju na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Također je član projektnog tima ERASMUS+ projekta „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina (IQ Pharm)“

Stručni ispit za magistre farmacije pri Federalnom ministarstvu zdravstva položila je decembra 2013. Aktivni je član Komore magistara farmacije FBiH. Bila je član radne grupe za izradu DAP, kao i predsjednik radne grupe za izradu Formulae magistrales u okviru Komore magistara farmacije FBiH. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i regionalnim konferencijama u organizaciji Komore magistara farmacije FBiH. U periodu 2016-2020 bila je član UO Komore magistara farmacije FBiH, a od 2021. obnaša funkciju potpredsjednika Komore magistara FBiH. Član je Udruženja biohemičara i molekularnih biologa BiH. Aktivno govori, čita i piše engleski jezik, te poznaje osnove slovenačkog jezika. Udata je i majka je dva dječaka.