Konkurs za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 03-5170-13.2/19-1 od 09.10.2019. godine, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona broj:10/1-38-022371-1/19 od 27.11.2019. godine.

UNIVERZITET U TUZLI raspisuje KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa i to:

Fakultet elektrotehnike

Saradnik u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti:

„Telekomunikacije“  5 izvršilaca

„Računarstvo i informatika“ 6 izvršilaca

„Automatika i robotika“ 2 izvršioca

„Elektroenergetske mreže i sistemi“ 2 izvršioca

„Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“ 2 izvršioca

Farmaceutski fakultet

1.Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast:

„Farmaceutska tehnologija“ 1 izvršilac

2. Saradnik u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti:

„Bromatologija“ 1 izvršilac

„Farmakognozija“ 1 izvršilac

Filozofski fakultet

1. Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast:

„Njemačka književnost“ 1 izvršilac

2. Saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast:

„Njemačka književnost“ 1 izvršilac

Medicinski fakultet

1. Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete:

„Radiologija i nuklearna medicina“ 1 izvršilac

„Hirurgija“ 2 izvršioca

„Fizijatrija i rehabilitacija“ 1 izvršilac

„Menadžment u radiologiji“ 1 izvršilac

„Hirurgija i zdravstvena njega hirurških bolesnika“ 1 izvršilac

„Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje“ 1 izvršilac

„Onkologija“ 1 izvršilac

„Hirurgija i zdravstvena njega hirurških bolesnika“ 1 izvršilac

„Psihijatrija“ 1 izvršilac

2. Saradnik u saradničko zvanje viši asistent za nastavni predmet:

„Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje“ 5 izvršilaca

Mašinski fakultet

Saradnik u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast:

„Toplotna i fluidna tehnika“ 1 izvršilac

Pravni fakultet

Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast:

„Krivično-pravna“ 1 izvršilac

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast:

„Geookolinski inženjering“ 1 izvršilac

Uslovi za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja utvrđeni su članom 77. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17) i Statutom Univerziteta u Tuzli broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017. godine (u daljem tekstu: Statut).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti biografiju, te dokaze o ispunjavanju svakog od utvrđenih posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a naučne radove u fotokopiji. Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu i rješenje nadležnog organa o nostrifikaciji iste. Kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija kandidat je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome, a uvjerenje o završenom ciklusu samo u slučaju da visokoškolska ustanova nije izdala diplomu.

Kandidat koji posjeduje pokazanu nastavničku sposobnost, kao uslov za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta, prilaže potvrdu o iskustvu u nastavnom radu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi izdatu od strane te ustanove, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Statut se može pogledati na web stranici Univerziteta: www.untz.ba. Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. Dr. Tihomila Markovića br. 1, 75000 Tuzla sa naznakom: ”Prijava na Konkurs za izbor u naučno-nastavno/saradničko zvanje na fakultetima Univerziteta u Tuzli (navesti naziv fakulteta i užu naučnu oblast/nastavni predmet na koji se konkuriše) – NE OTVARATI!”. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.