Konačna rang lista – Drugi upisni rok ak. 2023/24.

UNIVERZITET U TUZLI
Farmaceutski fakultet
02/13-3958-1-1/23
Tuzla, 12.09.2023. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija,na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini broj: 03-2586-1-2/23 od 10.05.2023. godine, te Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini broj: 03-3452-1-2.1/23 od 19.06.2023. godine Komisija objavljuje

KONAČNU RANG LISTU
( DRUGI UPISNI ROK AK. 2023/24 )

 

 

Bodovanje

OP

PK

Red.
br.

Šifra kandidata

Opšti
kriterij

Pojedinačni
kriterij

Eksterna matura

Prijemni ispit

Ukupno

Opšti prosjek

Prioritetna kategorija

1.

0213003

48,52

5,00

4,00

27,00

84,52

4,8525

 

2.

0213002

46,00

4,00

5,00

17,00

72,00

4,6000

 

3.

0213004

40,55

3,83

4,40

16,00

64,78

4,0545

BK

4.

0213005

37,25

3,00

4,33

12,00

56,58

3,7255

 

5.

0213001

29,65

2,33

3,80

12,00

47,78

2,9649

BK

6.

 

46,83

4,67

4,67

0,00

56,17

4,6833

BK

Kandidat pod rednim brojem 1 se prima za upis u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj
2023/24. godini u statusu redovnog studenta koji se finansira iz budžeta TK.
Kandidat pod rednim brojem 6 nije pristupio prijemnom ispitu koji je eliminatoran.
Kandidati od rednog broja 2 do 5 nisu položili prijemni ispit koji je eliminatoran.

Predsjedavajući NNV-a:
Adaleta Softić, red.prof.