Privremena rang lista – Drugi upisni rok 2023/24.

UNIVERZITET U TUZLI

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 05.09.2023. godine

PRIVREMENA RANG LISTA

za upis studenata u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

DRUGI UPISNI ROK

 

 

Bodovanje

OP

PK

Red.
br.

Šifra kandidata

Opšti
kriterij

Pojedinačni
kriterij

Eksterna matura

Prijemni ispit

Ukupno

Opšti prosjek

Prioritetna kategorija

1.

0213003

48,52

5,00

4,00

27,00

84,52

4,8525

 

2.

0213002

46,00

4,00

5,00

17,00

72,00

4,6000

 

3.

0213004

40,55

3,83

4,40

16,00

64,78

4,0545

BK

4.

0213005

37,25

3,00

4,33

12,00

56,58

3,7255

 

5.

0213001

29,65

2,33

3,80

12,00

47,78

2,9649

BK

6.

 

46,83

4,67

4,67

0,00

56,17

4,6833

BK

Kandidat pod rednim brojem 1 se prima za upis u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini u statusu redovnog studenta koji se finansira iz budžeta TK.

Kandidat pod rednim brojem 6 nije pristupio prijemnom ispitu koji je eliminatoran.

Kandidati od rednog broja 2 do 5 nisu položili prijemni ispit koji je eliminatoran.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

– Na objavljenu Privremenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno -nastavnom vijeću fakulteta putem Komisije za žalbe.

– Kandidat ima pravo izvršiti uvid u svoj pismeni rad u žalbenom roku utvrđenom ovim Konkursom.

– Žalba se predaje putem Studentske službe fakulteta, u roku od 3 (tri) dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste.

Konačnu Odluku po žalbi donosi Naučno – nastavno vijeće fakulteta nakon čega utvrđuje Konačnu rang-listu, koju objavljuje na Oglasnoj ploči fakulteta narednog dana od dana usvajanja, sa naznakom kandidata koji su ostvarili pravo na upis i finansiranje iz Budžeta, te kandidata koji se sami finansiraju, do odobrenog broja za upis.

Komisija:

Adaleta Softić, red.prof.

Nahida Srabović, van.prof.

Tatjana Brekalo Jaganjac