OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. ph. Selma Kovčić Hadžiabdić

UNIVERZITET U TUZLI

S E N A T

Tuzla, 11.05.2022. godine

O B J A V LJ U J E

da će mr.ph. Selma Kovčić Hadžiabdić, dana 04.07.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Primjena vagitorija na bazi kantariona, australskog čajevca i rusomače u tretmanu upala rodnicepred Komisijom u sastavu:

1. DrsciAdaleta Softić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  predsjednik,

2.  DrsciKemal Durić, redovni profesor za nastavne predmete „Farmakognozija i hemija droga I“ i „Farmakognozija i hemija droga II“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (ekv. uža naučna oblast „Farmakognozija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),  član,

3.  DrsciHaris Nikšić, vanredni profesor za nastavne predmete „Farmakognozija i hemija droga I“ i „Farmakognozija i hemija droga II“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (ekv. uža naučna oblast „Farmakognozija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),  član,

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.

https://unitz.ba/blog/obavijest-o-odbrani-doktorske-disertacije-mr-ph-selma-kovcic-hadziabdic/