Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr.ph. Azre Suljić

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 29.04.2022. godina

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

    O B J A V L J U J E

 

Mr. ph. Azra Suljić javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Uticaj sadržaja teških metala na kvalitet farmaceutskih pripravaka na bazi kantariona (Hypericum perforatum L.)

u četvrtak  26

26.05.2022. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati.

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Maida Šljivić Husejnović, docen, uža naučna oblast „ Farmaceutska analitika“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Ervina Bečić, vanredni profesor, vanredni profesor za predmete „Kontrola lijekova I“ i „Kontrola lijekova II“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Farmaceutska analitika“), član;
  3. dr. sci. Zahida Ademović, redovni profesor, uža naučna oblast „ Organska hemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.