Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr.ph. Andreja Pečeta

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 29.04.2022. godina

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

    O B J A V L J U J E

 

Mr.ph. Andrej Pečet javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Ispitivanje stabilnosti 2-etilheksil-4-metoksicinamata u kremi za zaštitu od sunca u različitim vodenim matriksima i određivanje toksičnosti nastalih degradacionih produkata

u srijeda  25.05.2022. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10 sati.

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Maida Šljivić Husejnović, docent, uža naučna oblast „Farmaceutska analitika“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Belma Imamović, vanredni profesor za predmete „Kontrola lijekova I“ i „Kontrola lijekova II“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Farmaceutska analitika“), član;
  3. dr. sci. Alija Uzunović, vanredni profesor, uža naučna oblast „ Farmaceutska analitika“  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.