Alumni Farmaceutskog fakulteta mr.ph. Alen Hatkić

Najveći ponos jedne akademske institucije jesu njeni zlatni studenti. Dokaz da Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli vrednuje kvalitet svojih studenata Integrisanog I i II ciklusa studija jesu i radni odnosi zasnovani sa njima.

Danas Vam predstavljamo mr ph. Alena Hatkića.

Alen Hatkić rođen je 10.10.1996. godine u Zagrebu. Osnovnu školu je pohađao u O.Š. Abdulvehab Ilhamija, Kalošević. Srednju tehničku školu Tešanj – Farmaceutski tehničar, završio je 2015. godine sa odličnim uspjehom.

Iste godine upisao je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli. U školskoj 2016/2017. godini dobio je priznanje i nagradu od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH, kao jedan od 73 najbolja studenta Federacije BiH. Učestvovao je na takmičenju ”Pharmaceutical and Medical Knowledge Showdown” u Sarajevu 2019. godine, na kojem je zauzeo drugo mjesto. Integrisani studij na Farmaceutskom fakultetu završava 03.07.2020. odbranom diplomskog rada pod nazivom ”Molekularno-biohemijski aspekti hiperurikemje i gihta” čime stiče zvanje magistra farmacije. Tokom studija ostvario je prosjek 9,60 te je proglašen Zlatnim studentom Univerziteta u Tuzli.

Pripravnički staž odradio je u Apoteci i CMS ”Tefarm” Tešanj. Stručni ispit za magistre farmacije položio je 05.03.2021. i stekao stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima magistar farmacije.

U oktobru 2021. godine izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Biohemija na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli, gdje i danas radi.

Aktivno govori, čita i piše engleski jezik.