Alumni Farmaceutskog fakulteta i student III Ciklusa studija mr.ph. Amra Džambić

Da Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli pruža široke mogućnosti zaposlenja, ali i akademskog i naučnog napredovanja potvrđuje i naš sljedeći alumni. Danas vam s ponosom predstavljamo našu bivšu studenticu integrisanog studija i trenutnu studenticu doktorskog studija, našu višu asistenticu mr ph. Amru Džambić.

Moje ime je Amra Džambić, rođena sam 05.11.1988.godine u Tuzli. Osnovno i srednje obrazovanje sam stekla u Tuzli. Tokom osnovnoškolskog obrazovanja istovremeno sam pohađala i muzičku školu–odsjek klavir. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli sam upisala 2007. godine, koji sam završila 2012. godine i stekla zvanje magistra farmacije. Pripravnički staž sam odradila u PZU „Medex-pharm“, nakon kojeg sam položila stručni ispit i stekla licencu za samostalni rad. Kao rukovodilac ogranka apoteke, radni odnos sam nastavila kroz apotekarsku djelatnost u PZU „Medex-pharm“.

Od 2013. godine izabrana sam u zvanje asistenta za UNO „Farmaceutska hemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje sam kao spoljni saradnik izvodila laboratorijske vježbe. Od 2014. godine zasnivam radni odnos na Farmaceutskom fakultetu u svojstvu asistenta, a 2018. godine napredujem u zvanje višeg asistenta na istoj UNO. 2013. godine upisujem III ciklus studija – Doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli, te završavam sve ispitne aktivnosti sa prosječnom ocjenom 8,50. 2017. godine sam odbranila projekat doktorske disertacije pod nazivom „Sinteza, strukturna karakterizacija i biološka ispitivanja derivata arilmetilen bis (3-hidroksi-5,5-dimetil-2-cikloheksen-1-on) i derivata arilmetilen bis (5,5-dimetilcikloheksan-1,3-dion)”.

Kao mladi istraživač i član tima učesnik sam dva naučno-istraživačka projekta koja su odobrena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u 2017. godini „Sinteza tetraketonskih spojeva i in vitro ispitivanje njihovog antitumorskog i antioksidativnog djelovanja“, i u 2019. godini „ In vitro ispitivanje antitumorske aktivnosti grupe sintetisanih tetraketona na HEP G2, HELA, HL60, JURKAT i WI38 humanim ćelijskim linijama“. Takođe sam učesnik i Erasmus+ projekta „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina (IQPharm)“.

Aktivan sam učesnik na brojnim kongresima i simpozijumima. Autor sam i koautor više naučnih radova koji su objavljeni u relevantnim domaćim i stranim časopisima iz oblasti farmacije.

Aktivno govorim engleski i njemački jezik, te vladam alatima MS Windows, MS Internet explorer i MS Office paketima.

Udata sam, majka jednog sina.