Odbrana projekta doktorske disertacije mr.ph. Amre Demirović

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 27.01.2020. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

 

                                                               O B J A V L J U J E

 

Mr.ph. Amra Demirović, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

 

Razvoj i optimizacija hromatografskih metoda za analizu metformina i vildagliptina u tabletama primjenom eksperimentalnog dizajna

 

u petak  07.02.2020. godine u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 14 sati

pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr. sc. Aida Begić, docent, predsjednik

Za užu naučnu oblast „Farmaceutsku analitiku“

Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli

  1. dr. sc. Alija Uzunović vanredni profesor, član

Uža naučna oblast „Farmaceutska analitika”

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. dr. sc. Miralem Smajić, docent, član

Uža naučna oblast“Farmaceutska hemija“

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli

 

Pristup javnosti je slobodan.