Oprema

Naučno-istraživačka oprema i oprema za potrebe nastavnog procesa (izvođenje laboratorijskih vježbi)

Farmaceutski fakultet raspolaže sa naučno-istraživačkom opremom kako je dato u tabelama 1 i 2.

Tabela 1. Spisak nastavne i naučno-istraživačke opreme na Farmaceutskom fakultetu – A

  NAZIV OPREME
1 Mikroskop biološki bm-017p
2 Mikroskop biološki bm-011b
3 Kamera digitalna za mikroskop 2.0 mpix
4 Centrifuga 5702
5 Hr25-800 handrefracrometer without tempar.0-80 %
6 Tcl staklena kada 20×20 cm sa poklopcem
7 Kspi melting point metar wiht 10x magnificiation optic+30 cm
8 Bandelin rk 100h-ultrazvučno kupatilo 3l sa grijanj i tajm.
9 Wnb memmert microproc.pid up+95c digital timer
10 Nabartherm le 4/11/r6 peć mufolna do 1100c
11 Uv-nandlampt short-and long –wav 6w-handlamp stand for
12 Unb 200 memmert univerzal oven microproceros pid up to+220
13 Gfl destilator vode 4 l/h i 12 l/h
14 Uvmini-1240 digitalni spektro fotometar
15 Rf-5301 spektrofluoro- fotometer
16 Ax 120-m-analitička vaga
17 El200-tehnička vaga
18 Homogenizator powergren 125
19 Vortex mixer fisherbrand adapter za 2×25 ml flaše
20 Vortex mixer fisherbrand adapter za pcr ploče
21 Magnetna mješalica
22 Uređaj za ručno nanošenje gela na staklene ploče za tlc
23 Spectrum bx ii ft-ir system
24 General purpose ft-ir accessor kit
25 Fluorrescentni mikroskop fdm 1000sa mikrotomom i odg.opremom
26 Hplc
27 Inkubator
28 Vodeno kupatilo sa 6 mjesta
29 Računarska oprema a – pc
30 Videoprojektor acer
31 Laptop lenovo 3000
32 Laserjet 1018

 

Tabela 2. Spisak nastavne i naučno-istraživačke opreme na Farmaceutskom fakultetu- B

  NAZIV OPREME
1 UV-VIS Spektrofotometar
2 Centrifuga sa velikim brojem obrtaja sa hladjenjem(adaPteri, pet rotora i epruvete)
3 Mini centrifuga sa odgovarajućim epruvetama
4 Analitička vaga METTLER AG 245
5 Precizna vaga METTLER PB 602
6 Stolni pH-metar METTLER
7 Komora za UV PCR
8 PHAST sistem elektroforeza
9 Frakcioni kolektor sa peristaltičkom pumpom
10 Vodeno kupatilo sa miješanjem
11 Vodeno kupatilo sa dvije komore
12 Homogenizator velike brzine sa dodacima
13 Tkivni homogenizator
14 Sistem za filtraciju (flaše i lijevci)
15 DewarD-posude za tečni azot (za čuvanje i rad) sa pripadnim priborom, kriogene epruvete i posude
16 Vertikalna elektroforeza-mini sistem sa pripadajućim elementima
17 Horizontalna elektroforeza-mini sistem sa pripadajućim elementima
18 Sistem za sekveniranje nukleinskih kiselina sa pripadajućim elementima
19 Komora za pravljenje gelova za elektroforezu
20 Sistem za standardnu horizontalnu elektroforezu
21 Sistem za standardnu horizontalnu elektroforezu (sa dvostrukom komorom)
22 Mini horizontalna ćelija sa recirkulacijom
23 Ispravljač za elektroforezu sa mogućnošću programiranja
24 Sistem za sušenje gela za elektroforezu sa pripadnom vakum pumpom
25 Tamna komora sa postoljem za kameru, sa dodacima
26 UV-Fluorescentna ploča
27 Sistem za hibridizaciju (sa odgovarajućim bocama)
28 Vortex-GENIUS
29 Zamrzivač za temperature do (-80)
30 Mješač sa komorom za podešavanje temperature
31 Ledomat
32 Washer za elisa
33 Minireader za ELISA
34 Kolorimetar

 

Napomena uz tabelu B: Naprijed navedena oprema dijelom pripada Medicinskom fakultetu, a korisnik je Katedra za biohemiju Farmaceutskog fakulteta. Katedra za biohemiju Farmaceutskog fakulteta, prije osnivanja Farmaceutskog fakulteta,  organizacijski je pripadala  Medicinskom fakultetu tako da je učestvovala u formiranju Naučno-istraživačkog laboratorija na Medicinskom fakultetu.