Privremena rang lista – Drugi upisni rok

 

UNIVERZITET U TUZLI

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 06.09.2021. godine

 

PRIVREMENA RANG LISTA

za upis studenata u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

DRUGI UPISNI ROK

 

Red.
br.
Prezime Ime oca Ime Opšti
kriterij
Pojedinačni
kriterij
Eksterna matura Prijemni ispit Ukupno Opšti prosjek
1. HASIĆ Behad AMINA 48,79 4,67 5,00 35,00 93,46 4,8793
2. KOVAČEVIĆ Saudin ADINA 47,50 4,67 4,80 35,00 91,97 4,7500
3. MALKIĆ Azem ŠEJLA 48,00 5,00 5,00 32,00 90,00 4,8000
4. BAJRIĆ Amir AJLA 47,92 4,33 3,80 28,00 84,05 4,7917
5. FEJZIĆ Raif ALMEDINA 48,54 5,00 3,60 24,00 81,14 4,8542
6. NUHIĆ Suad ALMA 45,08 4,33 4,00 24,00 77,41 4,5085
7. MURATOVIĆ Nedažad AJLA 45,19 4,17 0,00 28,00 77,36 4,5192
8. BAŠIĆ Rusmir AJNA 41,36 4,00 0,00 30,00 75,36 4,1364
9. ĐUĐA Almir SUKEJNA 41,63 3,50 3,80 25,00 73,93 4,1633
10. MEDIĆ Fadil AJLA 39,82 3,83 3,60 26,00 73,25 3,9818
11. MEHMEDOVIĆ Nehrum EDINA 35,00 3,50 0,00 22,00 60,50 3,5000
12. ČOKIĆ Edin MUHAMED 38,54 2,83 3,60 16,00 60,97 3,8542
13. DEDIĆ Damir IRMA 36,85 3,33 3,20 17,00 60,38 3,6852
14. NALIĆ Nedim AMILA 36,11 4,17 3,00 15,00 58,28 3,6111
15. TURIĆ Enes JASMIN 26,53 1,67 3,20 11,00 42,40 2,6531

 

 

Kandidati od rednog broja od 1 do 11 primaju se za upis u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini u statusu redovnih studenata koji se sami finansiraju

Kandidati od rednog broja 12 do 15 nisu položili prijemni ispit koji je eliminatoran.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

– Na objavljenu Privremenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno -nastavnom vijeću fakulteta putem Komisije za žalbe.

– Kandidat ima pravo izvršiti uvid u svoj pismeni rad u žalbenom roku utvrđenim ovim Konkursom.

– Žalba se predaje putem Studentske službe fakulteta, u roku od 3 (tri) dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste.

Konačnu Odluku po žalbi donosi Naučno – nastavno vijeće fakulteta nakon čega utvrđuje Konačnu rang-listu, koju objavljuje na Oglasnoj ploči fakulteta narednog dana od dana usvajanja, sa naznakom kandidata koji su ostvarili pravo na upis i finansiranje iz Budžeta, te kandidata koji se sami finansiraju, do odobrenog broja za upis.

 

 

 

Komisija:

Adaleta Softić, vanr.prof.

 

Nahida Srabović, doc.

 

Tatjana Brekalo Jaganjac