Konačna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Broj: 02/13- 5351-2 /20

Tuzla, 04. 11. 2020. godine

 

Na osnovu člana 122. stav 1. tačka x), Statuta JU Univerzitet u Tuzli, broj: 03-730-1/17 od 03. 02. 2017. godine i člana 2. Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete/akdemiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. Godini, Naučno-nastavno vijeće Farmaceutskog fakulteta na I (prvoj) vanrednoj sjednici održanoj 04. 11. 2020. godine donijelo je

O D L U K U

o konačnoj rang listi kandidata prijavljenih na Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu

u akademskoj 2020/21. godini

 

I

Utvrđuje se konačna rang-lista kandidata koji su ispunili uslove Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akadesmkoj 2020/21. godini i stekli pravo upisa na treći ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini, kako slijedi:

 

 

Red.

br. 

 

PREZIME I IME KANDIDATA

 

Uspjeh na integriranom      I i II ciklusu

MAHMUTOVIĆ MILIČEVIĆ ALDIJANA 8,76
SULJIĆ AZRA 8,62
KARIĆ ENIDA 8,42
ČELIKOVIĆ SEMIR 7,92
HADŽIĆ NERMINA 7,14
PEČET ANDREJ                      2,72*
ŠKRIPIĆ NAIDA 6,84

                                                                                                       II

Ova Odluka je konačna i ista stupa na snagu danom donošenja.

 

     PREDSJEDAVAJUĆA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA

                                                                               dr.sci. Mensura Aščerić, red.prof.

 

 

DOSTAVITI:

1x Oglasna ploča

1x Rektoru Univerziteta u Tuzli

1xUniverzitet u Tuzli – Ured za nastavu

1x Studentska služba

1xVoditelj III ciklusa

1xEvidencija NNV-a