Privremena Rang lista kandidata za Doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu

UNIVERZITET U TUZLI

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 02.11.2020. godine

 

PRIVREMENA RANG LISTA

Kandidata za doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini.

 

Red.

br. 

 

PREZIME I IME KANDIDATA

 

Uspjeh na integriranom I i II ciklusu

 1. MAHMUTOVIĆ MILIČEVIĆ ALDIJANA 8,76
2. SULJIĆ AZRA 8,62
3. KARIĆ ENIDA 8,42
4. ČELIKOVIĆ SEMIR 7,92
5. HADŽIĆ NERMINA 7,14
6. PEČET ANDREJ  2,72*
7. ŠKRIPIĆ NAIDA 6,84
8. MEHIĆ EMINA

 

Kandidati od rednog broja 1- 7 ispunili su uslove za upis na doktorski studij (*nostrificirana diploma).

Kandidat pod rednim brojem 8 ne ispunjava uslove prema studijskom programu za upis na doktorski studij Farmaceutskog fakulteta, te prijava nije uzeta u razmatranje.

NAPOMENA: Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću Farmaceutskog fakulteta, a ista se predaje putem Studentske službe Farmaceutskog fakulteta, u roku od 48 sati od objavljivanja Privremene rang-liste.

KOMISIJA 

                                                        Dr. sci. Adaleta Softić, vanr. prof., predsjednik;

                                                        Dr. sci. Mensura Aščerić, red. prof., član;

                                                        Dr. sci. Aida Smajlović, vanr. prof., član.