Konačna rang lista kandidata za Doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Broj: 02/13-5479-1/19

Tuzla, 04.11.2019. godine

Na osnovu člana 122. stav 1. tačka x) Statuta JU Univerzitet u Tuzli i Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20, Naučno-nastavno vijeće Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na IV (četvrtoj) vanrednoj sjednici održanoj dana 04.11.2019. godine donijelo je

O D L U K U

I

Utvrđuje se  lista kandidata koji nisu stekli pravo upisa na treći ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini, Studijski program Farmaceutske znanosti kako slijedi:

Red. br.

STUDIJSKI PROGRAM

FARMACEUTSKE ZNANOSTI

Red. br. PREZIME I IME KANDIDATA
1. DANIRA ALISPAHIĆ
2. ALDIJANA MAHMUTOVIĆ
3. ARNELA MORANJKIĆ
4. SELMA PAŠIĆ
5. NAIDA GIČEVIĆ
6. ADELA MEHINOVIĆ

II

Prigovori kandidata Selme Pašić, Aldijane Mahmutović, Arnele Moranjkić i Naide Gičević  odbijaju se kao neosnovani iz razloga što je Studijskim programom Farmaceutske znanosti propisano da kandidati moraju poznavati Engleski jezik, a o istom nisu pružili dokaz.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA NNV-a

       _____________________

                                                                                             dr.sc. Mensura Aščerić, red.prof.

Dostaviti:

1 x Oglasna ploča

1 x Studentska služba

1 x Ured za nastavu i studentska pitanja

1 x Studentska služba

1 x dosije sjednice