Privremena rang lista kandidata za doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 01.11.2019. godine

 

Privremena rang lista kandidata za doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini

 

FARMACEUTSKE ZNANOSTI

Red. br. PREZIME I IME KANDIDATA
1. DANIRA ALISPAHIĆ
2. ALDIJANA MAHMUTOVIĆ
3. ARNELA MORANJKIĆ
4. SELMA PAŠIĆ
5. NAIDA GIČEVIĆ
6. ADELA MEHINOVIĆ

Kandidati od rednog broj 1. do rednog broja 6. su  dostavili nepotpunu  prijavu na konkurs te ista nije uzeta u razmatranje.

Kandidatima od rednog broja 1 do rednog broja 5 nisu dostavili dokaz o poznavanju engleskog jezika, a kandidat pod rednim brojem 6. nije dostavio dokaz o poznavanju engleskog jezika i preporuke dva profesora iz razloga što ima prosjek niži od 8(osam).

 

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta, a isti se predaje putem studentske službe fakulteta, u roku od 48 sati od objavljivanja rang-liste.

   KOMISIJA:

 

Dr.sci. Lejla Begić, red.prof., predsjednik

Dr.sci. Mensura Aščerić, red.prof., član

Dr.sci. Aida Smajlović, red.prof., član