K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI
Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16 i
5/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za
upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na
fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini broj: 03-3925-4/17 od 12.06.2017. godine i
Odluke privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri
ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18 godini broj: 04-4016-1/17 od
07.06.2017. godine, raspisuje

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG
PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU
UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

I OPŠTE ODREDBE
USLOVI ZA PRIJEM STUDENATA
Član 1.
Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su
završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu
završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno
da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.
Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem
trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i
srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.
Pravo za prijem na redovni studij imaju nezaposlena/izdržavana lica, a zaposlena lica imaju pravo učešća na
konkursu na studijske programe na kojima se organizuje vanredni studij.
Član 2.
Na Fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini u prvu godinu prvog i integriranog
prvog i drugog ciklusa studija prvi put će se upisati slijedeći broj studenata:

Red.
Broj
Naziv fakulteta/Akademije
Studijski program
Redovni studij Vanredni
studij
Studenti koji se
finansiraju
iz Budžeta TK
Studenti koji
se sami
finansiraju
1. Akademija dramskih umjetnosti 10 5
Produkcija 10 5
2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 45 45
Logopedija i audiologija 15 15
Specijalna edukacija i rehabilitacija 15 15
Poremećaji u ponašanju 15 15
3. Ekonomski fakultet 100 100 30
Ekonomija* 100 100
Poslovna ekonomija* 30
4. Fakultet elektrotehnike 120 100
Elektrotehnika i računarstvo* 100 75
Tehnički odgoj i informatika 20 25
5. Fakultet za tjelesni odgoj i sport 25 35 30
Tjelesni odgoj i sport 25 35
Edukacija trenera u sportu
– Sportski trener
30
6. Farmaceutski fakultet 35 35
7. Filozofski fakultet 165 180

 

Bosanski jezik i književnost 15 15
Historija 15 15
Predškolski odgoj i obrazovanje 15 15
Razredna nastava 15 15
Strani jezici
– Engleski jezik i književnost
– Njemački jezik i književnost
– Turski jezik i književnost
15
15
15
30
15
15
Žurnalistika 15 15
Pedagogija-Psihologija 15 15
Socijalni rad 15 15
Filozofija-Sociologija 15 15
8. Mašinski fakultet 90 45
Energetsko mašinstvo 30 15
Proizvodno mašinstvo 30 15
Mehatronika 30 15
9. Medicinski fakultet 75 195
Opći studij 75 45
Odsjek zdravstvenih studija
– Studij sestrinstva
– Studij fizioterapije
– Studij medicinsko-laboratorijske
dijagnostike
– Studij radiološke tehnologije
– Studij sanitarnog zdravstva
— — 150
30
30
30
30
30
10. Pravni fakultet 60 30
11. Prirodno-matematički fakultet 135 90
Matematika
– primjenjena matematika
– edukacija u matematici
15
15
10
10
Fizika
– primjenjena fizika
– edukacija u fizici
15
15
10
10
Geografija 15 10
Biologija
– primjenjena biologija
– edukacija u biologiji
15
15
10
10
Hemija
– primjenjena hemija
– edukacija u hemiji
15
15
10
10
12. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 100 130
Rudarstvo 20 30
Geologija 20 30
Građevinarstvo 30 40
Bušotinska eksploatacija
mineralnih sirovina
15 15
Sigurnost i pomoć 15 15
13. Tehnološki fakultet 150 220
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije
– Hemijsko inženjerstvo i tehnologija
– Hemija i inženjerstvo materijala
15
15
25
25
Prehrambena tehnologija
– Prehrambena tehnologija
– Kvalitet i sigurnost hrane
20
20
30
30
Inženjerstvo zaštite okoline
– Inžinjerstvo zaštite okoline
– Zaštita na radu
15
15
20
20

 

Agronomija
– Animalna proizvodnja
– Biljna proizvodnja
25
25
35
35
UKUPNO: 1110 1210 60
UKUPNO: redovni + vanredni 2380

* Na studijskim programima označenim zvjezdicom upisani studenti imaju mogućnost izbora usmjerenja
u odgovarajućoj studijskoj godini u skladu sa studijskim programima.
Član 3.
Ukoliko se u provođenju konkursnog postupka ne popuni odobreni broj studenata za upis u prvom upisnom roku,
Univerzitet će organizovati drugi, odnosno treći upisni rok do popune slobodnih mjesta nakon prvog upisnog
roka. Termini podnošenja prijava za treći upisni rok će se odrediti naknadno.
PRVI UPISNI ROK
a) Za fakultete Univerziteta
– podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 29.06.2017. godine;
– prijemni ispit održaće se 03.07.2017. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2017. godine, a konačna 07.07.2017. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 10.07. do 14.07.2017. godine i od 21.08. do 25.08.2017. godine.
b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:
– podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 29.06.2017. godine;
– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 03.07.2017. godine u 10,00 sati;
– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 03.07.2017. godine u 15,00 sati po
rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
– III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 04.07.2017. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se 04.07.2017. godine, a konačna 07.07.2017. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 10.07. do 14.07.2017. godine i od 21.08. do 25.08.2017. godine.
DRUGI UPISNI ROK
a) Za fakultete Univerziteta u Tuzli:
– podnošenje prijava vršiće se od 28.08. do 31.08.2017. godine;
– prijemni ispit održaće se 05.09.2017. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se do 06.09., a konačna 11.09.2017. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 11.09. do 22.09.2017. godine.
b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:
– podnošenje prijava vršiće se od 28.08. do 31.08.2017. godine;
– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 05.09.2017. godine u 10,00 sati;
– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 05.09. godine u 15,00 sati po
rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
– III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 06.09.2017. godine u 10,00 sati;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se 06.09., a konačna 11.09.2017. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 11.09. do 22.09.2017. godine.
Član 4.
Univerzitet u Tuzli upisuje utvrđeni broj studenata prema opštim i pojedinačnim kriterijima, te uspjehu na
prijemnom ispitu.
Prijemni ispit polažu svi prijavljeni kandidati. Test ili druga pisana forma prijemog ispita
vrši se u duplikatu
ovjerenom pečatom
od čega jedna kopija ostaje Univerzitetu a druga se uručuje kandidatu neposredno po
završetku prijemnog ispita.
Kandidati s posebnim potrebama imaju pravo na prilagođeno polaganje prijemnog ispita uz obavezu da se
pismeno obrate Centru za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli najkasnije 7 dana
prije termina polaganja prijemnog ispita.
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema opštim i pojedinačnim
kriterijima i rezultatima ostvarenim na prijemnom ispitu:
1. opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i iznose najviše 50 bodova;
2. pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje
škole, koji su od značaja za odgovarajući studij, a koji donosi kandidatu najviše 10 bodova;

3. broj bodova ostvarenih na prijemnom ispitu koji se polaže iz jednog do tri predmeta, koji su od
značaja za odgovarajući studij, a isti se vrednuje sa maksimalno 40 bodova.
Izuzetno, rangiranje kandidata za prijem na Akademiju dramskih umjetnosti vrši se prema sljedećim kriterijima.
1. opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i vrjednuju se sa najviše 15 bodova;
2. pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje škole, koji
su od značaja za Akademiju i vrjednuju se sa najviše 5 bodova.
3. Prijemni ispit kandidati polažu u tri dijela: kvalifikacioni ispit, rad u užem izboru i završni-eliminacioni ispit.
Prijemni ispit donosi maksimalno 80 bodova, od čega:
– kvalifikacioni ispit maksimalno 30 bodova.
– rad u užem izboru predstavlja praktičan rad sa kandidatom iz oblasti studijskog programa, a boduje se
kao sastavni dio završnog-eliminacionog ispita.
– završni-eliminacioni ispit – maksimalno 50 bodova.
Kandidat na prijemnom ispitu na Akademiji mora ostvariti najmanje 40 bodova da bi ušao u dalji postupak.
Član 5.
Broj bodova po osnovu opštih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena (zaokružena na dvije decimale) iz
svih predmeta, u svim razredima srednje škole, množi brojem 10 (deset).
Član 6.
Broj bodova po osnovu pojedinačnih kriterija utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz jednog do tri predmeta, u
skladu sa Konkursom, iz dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij, množi brojem 2
(dva) i nakon toga zaokružuje na jednu decimalu.
Član 7.
Pod jednakim uslovima, a primjenom kriterija iz člana 4. i člana 7. ovog Konkursa, prioritet pri upisu imaju lica
iz člana 19. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine
Tuzlanskog kantona” broj: 5/12, 5/14 i 12/16), kao i lica iz člana 99. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice s djecom (”Službene novine TK” broj: 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16), pod uslovom da su
uz prijavu na Konkurs pružili dokaz nadležnog organa o pripadnosti toj kategoriji.
Član 8.
Prijavu na Konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u
utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi fakulteta/Akademije.
U obrascu prijave na Konkurs kandidat mora naznačiti studijski program fakulteta/Akademije na koji se želi
upisati.
Uz prijavu se obavezno prilažu: originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, originalna
svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole, Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija
CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane, Uvjerenje o državljanstvu izdato nakon
17.06.2013. godine i uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom
19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (”Službene novine Tuzlanskog
kantona” broj 5/12, 5/14 i 12/16), ne starije od 6 mjeseci. Popis dokumentacije kojom se dokazuje status
branilaca i članova njihovih porodica nalazi se na web stranici Univerziteta: www.untz.ba.
Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o
završenom srednjem obrazovanju ili potvrdu nadležnog ministarstva da je postupak u toku.
Kandidat za upis na Fakultet za tjelesni odgoj i sport prilaže i ljekarsko uvjerenje.
Kandidat koji ne ostvari pravo na upis, niti potvrdi učešće na narednom upisnom roku, dokumenta predata uz
prijavu na Konkurs lično preuzima u studentskoj službi fakulteta/Akademije.
Neblagovremene i nepotpune prijave (bez odgovarajućih dokumenata) neće se uzeti u razmatranje.
Provođenje Konkursa za upis je oslobođeno takse.
Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti studentskoj službi fakulteta/Akademije lično ili putem kontakt
telefona, te korištenjem web stranice Univerziteta:
www.untz.ba
Član 9.
U akademskoj 2017/18. godini studenti, državljani Bosne i Hercegovine, participiraju u troškovima studija ili
plaćaju školarinu u iznosu kako slijedi:

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji
nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2017/18. godini plaćaju participaciju u troškovima studija u
visini od 100,00 KM po semestru;
Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj
2017/18. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćaju školarinu u iznosima kako slijedi:
900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti i Medicinskom fakultetu,
750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom
fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko-građevinskom
fakultetu i Tehnološkom fakultetu,
600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu
za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom fakultetu
i Pravnom fakultetu.
Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju prvu studijsku godinu,
plaćaju školarinu u akademskoj 2017/18. godini u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom
fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).
Studenti strani državljani i lica bez državljanstva plaćaju školarinu u visini utvrđenoj Odlukom Vlade
Tuzlanskog kantona o participaciji troškova I ciklusa studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente
koji ne posjeduju državljanstvo BiH (“Službene novine TK”, broj: 14/15).
II POJEDINAČNE ODREDBE
KRITERIJI ZA UPIS
Član 10.
1. AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI
– Adresa: Tuzla, Kampus Univerziteta
– Telefon: 035/277-690
– Prijemni ispit na studijskom programu
Produkcija sastoji se iz tri dijela: kvalifikacioni ispit, rad u užem
izboru i završni-eliminacioni ispit.
Prijemni ispit donosi maksimalno 80 bodova.
1. kvalifikacioni ispit donosi maksimalno 30 bodova.
2. rad u užem izboru je praktičan rad sa kandidatima iz oblasti studijskog programa, a boduje se kao
sastavni dio
završnog-eliminacionog ispita.
3. završni-eliminacioni ispit donosi maksimalno 50 bodova.
Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 40 bodova da bi ušao u dalji postupak.
– Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
Historija/Povijest.
2. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul. Univerzitetska broj 1.
– Telefon: 035/320-677; 320-679
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Sociologija.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Psihologija.
3. EKONOMSKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 8.
– Telefoni: 035/320-823; 320-825
Studijski odsjek: Ekonomija
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Informatika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Matematika i Informatika.
Studijski odsjek: Poslovna ekonomija
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Informatika i Demokratija i ljudska prava.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Informatika i Demokratija i ljudska prava.
4. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
– Adresa: Tuzla, Ul.Franjevačka broj 2.
– Telefon: 035/259-609; 259-610
Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Matematika.
Studijski program: Tehnički odgoj i informatika
Predmet koji se boduje po pojedinačnom kriteriju je: Matematika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Matematika.
5. FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
– Adresa: Tuzla, Ul. 2. oktobra broj 2.
– Telefon: 035/278-537
Studijski program: Tjelesni odgoj i sport
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Tjelesni i zdravstveni odgoj i
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik.
Prijemni ispit: Test iz motoričkih sposobnosti i znanja: bazični sportovi, sportske igre, pihomotorika
(poligon spretnosti).
Studijski programi: Sportski trener
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Tjelesni i zdravstveni odgoj i
Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik.
Prijemni ispit: Test općeg znanja iz oblasti sporta.
6. FARMACEUTSKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul. Univerzitetska broj 8.
– Telefon: 035/320-998
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija, Biologija i Matematika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija, Biologija i Matematika.
7. FILOZOFSKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul. Dr. Tihomila Markovića broj 1.
– Telefon: 035/306-365
Studijski program: Bosanski jezik i književnost
Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost.
Studijski program: Historija
Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Historija/Povijest.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Historija/Povijest.
Studijski programi: Razredna nastava i Predškolski odgoj i obrazovanje
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
Matematika.
Prijemni ispit: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Matematika.
Studijski program: Pedagogija-Psihologija
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
Demokratija i ljudska prava.
Prijemni ispit: Pedagogija i Psihologija.
Studijski odsjek: Strani jezici
Engleski jezik i književnost
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Engleski
jezik.
Prijemni ispit: Test iz engleskog jezika.
Turski jezik i književnost
Predmeti koji se boduje po pojedinačnim kriterijima su Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Historija.
Prijemni ispit: Test iz Lingvistike.
Njemački jezik i književnost
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Njemački
jezik.

Prijemni ispit: Test iz njemačkog jezika.
Studijski program: Žurnalistika
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
Sociologija
.
Prijemni ispit: pisanje eseja, test iz predmeta Sociologija i Demokratija i ljudska prava.
Studijski program: Socijalni rad
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i
Sociologija
.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Sociologija i Demokratija i ljudska prava.
Studijski program: Filozofija-Sociologija
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Filozofija i
Sociologija
.
Prijemni ispit: Test iz Filozofije i Sociologije.
8. MAŠINSKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 4.
– Telefon: 035/320-924
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Matematika.
9. MEDICINSKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 1.
– Telefon: 035/320-603; 035/320-609
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija, Hemija i Fizika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija, Hemija i Fizika.
9.1. ODSJEK ZDRAVSTVENIH STUDIJA:
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Hemija.
10. PRAVNI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul.Muhameda Hevaija-Uskufija broj 7.
– Telefon: 035/250-657
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik,
Historija/Povijest i Demokratija i ljudska prava.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik, Historija/Povijest i
Demokratija i ljudska prava.
11. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 4.
– Telefon: 035/320-864
Studijski odsjek: Biologija
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija.
Studijski odsjek: Fizika
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Fizika i Matematika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Fizika.
Studijski odsjek: Geografija
Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima su: Geografija i Matematika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Geografija.
Studijski odsjek: Hemija
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija i Biologija.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija.
Studijski odsjek: Matematika
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Matematika.
12. RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 2.
– Telefon: 035/320-560
Studijski programi: Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Geologija, Rudarstvo, Sigurnost i
pomoć
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika, Fizika i Hemija.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Matematika.
Studijski program: Građevinarstvo
Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima: Matematika.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Matematika.
13. TEHNOLOŠKI FAKULTET
– Adresa: Tuzla, Ul.Univerzitetska broj 8.
– Telefon: 035/320-746
Studijski programi: Hemijsko inženjerstvo i tehnologije, Inženjerstvo zaštite okoline, Prehrambena
tehnologija
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Hemija.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija.
Studijski program: Agronomija
Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija.
Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Hemija.
NAPOMENA
: Naknadno će biti objavljeno mjesto polaganja prijemnog ispita na oglasnim tablama
fakulteta/Akademija i web stranici Univerziteta.
III PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA
Član 11.
Postupak realizacije ovog Konkursa na Univerzitetu provode Komisije koje imenuju dekani
fakulteta/Akademije.
Komisije su dužne da obezbijede tajnost ispitnog materijala i druge dokumentacije do okončanja prijemnog
ispita.
Nakon provedenog prijemnog ispita, Komisija fakulteta/Akademije sačinjava privremenu rang-listu i objavljuje
je na oglasnoj tabli fakulteta/Akademije u roku utvrđenom ovim Konkursom.
Privremena rang-lista se utvrđuje prema ostvarenom broju bodova po opštim i pojedinačnim kriterijima i uspjehu
na prijemnom ispitu i to od najvećeg do najmanjeg broja ostvarenih bodova.
Na objavljenu privremenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom/umjetničkonastavnom vijeću fakulteta/Akademije putem Komisije za žalbe, a isti se predaje putem studentske službe
fakulteta/Akademije, u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja privremene rang-liste.
Konačnu Odluku po žalbi donosi naučno-nastavno/umjetničko-nastavno vijeće fakulteta/Akademije, nakon čega
utvrđuje konačnu rang-listu, koju objavljuje na oglasnoj ploči fakulteta/Akademije, sa naznakom kandidata koji
su ostvarili pravo na upis.
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Član 12.
Upis kandidata vrši se na osnovu redoslijeda na konačnoj rang-listi.
Prilikom upisa na Univerzitet u Tuzli primljeni kandidati su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje (osim za upis na
Fakultet za tjelesni odgoj i sport, koji su predali uz prijavu na konkurs za upis) i dokaz o uplati
participacije/školarine u troškovima studija.
Za upis primljenih kandidata na Univerzitet, kandidati prilažu i popunjen propisani upisni materijal:
prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu – index, te dvije kolor fotografije formata za indeks, a o čemu
će dobiti potrebne informacije putem oglasne ploče i studentske službe fakulteta/Akademije.

Kandidati za upis koji imaju mjesto prebivališta izvan sjedišta Univerziteta mogu obezbijediti smještaj i ishranu
u studentskim domovima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli pod uvjetima utvrđenim posebnim Konkursom.
Obrazac prijave na Konkurs, kao i obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici
Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, ul.Univerzitetska br.8 Tuzla.
Napomena kandidatima: Preporučuje se kandidatima da, prije podnošenja originalnih dokumenata na Konkurs
obezbijede, za sopstvene potrebe, odgovarajući broj ovjerenih fotokopija dokumenata, jer se upisanim
kandidatima dokumenta neće moći ni privremeno izdavati.
Po završetku studijskog programa stiče se akademska titula, odnosno stručno zvanje u skladu sa Pravilnikom o
korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom
kantonu i Listom zvanja („Službene novine TK“, broj 14/11, 6/12, 8/13, 16/13, 7/14 i 15/14).